Inside Google
เลือกกลุ่ม
กระดานข่าว > การจ่ายเงินเดือน, ค่าจ้าง, บำเหน็จบำนาญ, ค่าครองชีพ, เงินเพิ่มพิเศษ  
" สอบถามเรื่องหลักเกณ์การรับเงินบำนาญ "
บรรจุรับราชการปี2538ไม่ได้เป็นสมาชิกกบขตอนเกษียณอายุราชการ
ราชการจะมีสิทธิ์เลือกรับบำนาญได้หรือไม่ มีคนเขาบอกว่าผู้
ที่รับราชการหลังปี2535จะมีสิทธิ์ได้รับแต่เงินบำเหน็จอย่างเดียว
จริงเท็จแค่ไหนช่วยอธิบายหน่อยครับ ผมเป็นตำรวจครับ

ตำรวจ

21 ส.ค. 2552 16:09
1. มีสิทธิตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494

ลาวัลย์ พันธุ์นิล

21 ส.ค. 2552 16:46
2. กฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ ไม่ได้มีการกำหนดข้อยกเว้น
ดังกล่าว ไว้ ไม่ว่าจะเป็นสมาชิก กบข.หรือไม่ก็ตาม สำหรับ
ปัญหาของท่าน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจ
ที่ถูกต้องได้ที่ 02 273 9534 หรือ 02 271 0686 ต่อ 4247 4252
ซึ่งรับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญของสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติโดยตรง

วรรณา วงศ์ประเสริฐ

22 ส.ค. 2552 14:31
ตอบ
 
จากคุณ :
  E-mail :
  ข้อความ :
   
 
<< กลับไปหน้ากระดานข่าว
 
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2548
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2273-9024, 0-2273-9613-14