Inside Google
เลือกกลุ่ม
กระดานข่าว > พัสดุภาครัฐ  
" สอบราคาจ้างก่อสร้าง "
ผู้รับจ้างไม่มาทำสัญญา โดย สนง.ทำหนังสือสนองและนัดทำสัญญาครั้งที่ 1 และหนังสือเตือนให้มาทำสัญญาครั้งที่ 2 แล้ว ผู้รับจ้างก็ยังไม่มาทำสัญญา เหตุการณ์เช่นนี้ สนง. ควรทำอย่างไร ต่อ ผู้รับจ้างและการสอบราคางานจ้างนี้(หากต้องดำเนินการยกเลิกผลการสอบราคาควรทำอย่างไร/แจ้งเป็นผู้ทิ้งงานดำเนินการอย่างไร)

ชล

15 มิ.ย. 2552 13:15
1. หากผู้เสนอราคารายต่ำสุดไม่เข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงกับส่วนราชการในเวลาที่ทางราชการกำหนด ก็ให้พิจารณาจากผู้เสนอราคารายต่ำถัดไป ตามนัยระเบียบฯ ข้อ 42 (3) โดยต้องแจ้งเวียนให้ผู้เสนอราคาที่ไม่เข้าทำสัญญาเป็นผู้ทิ้งงานด้วย ทั้งนี้ ส่วนราชการจะต้องดำเนินการ ดังนี้
1.ให้ผู้เสนอราคาที่ไม่เข้าทำสัญญาชี้แจงเหตุผลโดยแจ้งเป็นหนังสือ ส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน
2.ส่วนราชการพิจารณาเหตุผลการชี้แจงว่าสมควรเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่
3.หากสมควรเป็นผู้ทิ้งงานก็ส่งเรื่องพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาให้กระทรวงเจ้าสังกัด
4.กระทรวงเจ้าสังกัดแจ้งกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาแจ้งเวียนให้เป็นผู้ทิ้งงาน


สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

10 ก.ค. 2552 10:35
ตอบ
 
จากคุณ :
  E-mail :
  ข้อความ :
   
 
<< กลับไปหน้ากระดานข่าว
 
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2548
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2273-9024, 0-2273-9613-14