Inside Google
เลือกกลุ่ม
กระดานข่าว > ค่าใช้จ่ายเดินทาง,ฝึกอบรม,จ้างเหมา, เงินรางวัล, สาธารณูปโภค,ค่าตอบแทน  
" ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรม ในการสัมมนาที่โรงแรมเอเชีย วันที่ 14 พ.ค.52 "
ค่าน้ำมันในการเดินทางไปราชการซึ่งเติมกับรถราชการเป็นค่าใช้สอยใช่หรือไม่ต้องมีการตรวจรับพัสดุหรือไม่

กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบด้านค่าใช้จ่ายในการบริหาร

27 พ.ค. 2552 09:42
1. ตาม พรฎ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ นิยามค่าพาหนะ หมายถึง ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงาน สำหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหามและอื่นๆ ทำนองเดียวกัน ดังนั้น ค่าน้ำมัน (เชื้อเพลิง) ซึ่งใช้เติมกับรถราชการจึงให้เบิกอยู่ในรายการค่าพาหนะตามสิทธิของผู้เดินทางไปราชการซึ่งเป็นสิทธิเฉพาะตัวบุคคล จึงมิต้องมีการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ
คำถาม ค่าน้ำมันซึ่งใช้เติมกับรถราชการในการเดินทางไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อรับส่งเจ้าหน้าที่ เป็นค่าใช้สอย หรือวัสดุต้องมีการตรวจรับไหมจะต้องใส่ในค่าใช้จ่ายช่องค่าพาหนะในแบบ 8708 หรือไม่


กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบด้านค่าใช้จ่ายในการบริหาร

29 พ.ค. 2552 09:15
ตอบ
 
จากคุณ :
  E-mail :
  ข้อความ :
   
 
<< กลับไปหน้ากระดานข่าว
 
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2548
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2273-9024, 0-2273-9613-14