Inside Google
เลือกกลุ่ม
กระดานข่าว > สวัสดิการรักษาพยาบาล  
" การเบิกค่ารักษาพยาบาลบุตร "
พ่อและแม่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลทั้งคู่ แต่ถ้าแม่จะใช้สิทธิเป็นผู้เบิกค่ารักษาพยาบาลให้บุตรจะได้หรือไม่ มีแบบฟอร์มอะไรให้กรอกหรือต้องส่งไปให้หน่วยงานทางพ่อหรือเปล่าคะ

เสาวลักษณ์

7 พ.ค. 2552 16:09
1. เบิกค่ารักษาพยาบาลได้คะแต่ให้ต้นสังกัดพ่อทำหนังสือไปแจ้งที่หน่วยงานแม่คะแบบฟรอร์มขอได้ที่ต้นสังกัดคะหรือขอที่กรมบัญชีกลาง

การเงินตำรวจ

20 พ.ค. 2552 12:36
ตอบ
 
จากคุณ :
  E-mail :
  ข้อความ :
   
 
<< กลับไปหน้ากระดานข่าว
 
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2548
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2273-9024, 0-2273-9613-14