Inside Google
เลือกกลุ่ม
กระดานข่าว > พัสดุภาครัฐ  
" หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ "
1. หน่วยงานราชการจำเป็นต้องแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุหรือไม่
2. ระเบียบพัสดุกำหนดให้ต้องแต่งตั้งให้มีหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุหรือไม่ ข้อไห
3. มีเพียงหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ได้หรือไม่

พัส

4 พ.ค. 2552 14:41
1. ตามระเบียบฯ ข้อ 5 กำหนด "หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ" มีโดยตำแหน่งซึ่งปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวกับการพัสดุตามที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลกำหนด หรือโดยแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุมีอำนาจหน้าที่ตามระเบียบฯ เช่น ข้อ 39 กำหนดให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ โดยวิธีตกลงราคา ดังนั้น หน่วยราชการจึงจำเป็นต้องมีหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบฯ


สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

27 พ.ค. 2552 09:38
ตอบ
 
จากคุณ :
  E-mail :
  ข้อความ :
   
 
<< กลับไปหน้ากระดานข่าว
 
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2548
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2273-9024, 0-2273-9613-14