Inside Google
เลือกกลุ่ม
กระดานข่าว > พัสดุภาครัฐ  
" การจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ "
อยากถามเพื่อประกอบการปฏฺบัติงานประจำวัน ตามที่มติ ครม.กำหนดให้ 5 จังหวัดภาคใต้ ดำเนินการจัดซื้อจัดหาโดยวิธีพิเศษ เนื่องจากเหตุการณ์เกิดใน 3 จังหวัดภาคใต้ ส่วนกรณีจังหวัดสตูลซึ่งไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเลย แต่คลังจังหวัดได้จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาโดยวิธีพิเศษ ใช้มติ ครม.ดังกล่าวได้ แต่ให้เหตุผลว่า การจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาไม่ได้เป็นงานเร่งด่วนหรือหากไม่ดำเนินการจะเสียหายต่อทางราชการก็ไม่มี จึงไม่น่าจะใช้ มติ ครม.ดังกล่าวได้ จึงขอความกรุณาช่วยตอบให้ทราบด้วยจะเป็นพระคุณอย่างยิ้ง

Vong_mad@hotmail.com

8 เม.ย. 2552 15:21
1. กรณีมติ ครม.ดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ ดังนั้น จึงให้จังหวัดที่อยู่ในมติ ครม.นั้น สามารถดำเนินการจัดหาด้วยวิธีพิเศษได้ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะพิจารณาได้ตามความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นสำคัญ


สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

20 เม.ย. 2552 11:13
ตอบ
 
จากคุณ :
  E-mail :
  ข้อความ :
   
 
<< กลับไปหน้ากระดานข่าว
 
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2548
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2273-9024, 0-2273-9613-14