Inside Google
เลือกกลุ่ม
กระดานข่าว > สวัสดิการรักษาพยาบาล  
" สิทธิค่ารักษาของลูกจ้างประจำ "
บิดาทำงานที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นลูกจ้างประจำ จะเกษียณเดื
เกษียณ เดือน กันยายน 2552 นี้ สามารถใช้สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลของ
รักษาพยาบาลของลูกสาวซึ่งรับราชการ หลังจากที่ตนเองเกษียณ
แล้วได้หรือไม่ และต้องดำเนินการอย่างไร หรือทางกรมบัญชีกลางจะ
จะดำเนินการโอนสิทธิ์ให้เองค่ะ

สวรณี

28 มี.ค. 2552 11:16
1. กรณีเจ้าของสิทธิสิ้นสภาพสิทธิแล้วจะไปใช้สิทธิของบุตรที่เป็นข้าราชการต่อนั้น ต้องแจ้งเหตุที่ออกจากงานต่อต้นสังกัดให้เรียบร้อยก่อน หลังจากนั้นติดต่อนายทะเบียนหน่วยงานต้นสังกัดของลูกจ้างประจำ ให้ทำฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของบุคคลในครอบครัว(บิดา) แล้วรอ 15 วัน จากนั้นตรวจสอบสิทธิ หากมีสิทธิแล้วก็สามารถไปใช้บริการที่โรงพยาบาลของรัฐได้ครับ(ทั้งนี้ บิดาจะต้องมิใช่ผู้รับบำนาญขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น)

กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

4 พ.ค. 2552 14:08
ตอบ
 
จากคุณ :
  E-mail :
  ข้อความ :
   
 
<< กลับไปหน้ากระดานข่าว
 
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2548
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2273-9024, 0-2273-9613-14