Inside Google
เลือกกลุ่ม
กระดานข่าว > การบัญชีภาครัฐ  
" เงินทดรองราชการ "
ต้องการความรูในเรื่องระเบียบเงินทดรองราชการ
1. ว่าปัจจุบันใช้ระเบียบตัวไหน ปีไหนรบกวนส่งระเบียบให้ในเมล์ ขอขอบคุณค่ะ
2. การเก็บรักษาเงินทดรองราชการต้องลงในบัญชีเงินสดคงเหลือประจำวันหรือไม่
3. คณะกรรมการเก็บรักษาเงินสดคงเหลือกับเงินทดรองราชการเป็นคณะกรรมการเดียวกันหรือไม่


การเงินแปดริ้ว

16 มี.ค. 2552 16:02
1. " เงินทดรองราชการ "
ต้องการความรูในเรื่องระเบียบเงินทดรองราชการ
1. ว่าปัจจุบันใช้ระเบียบตัวไหน ปีไหนรบกวนส่งระเบียบให้ในเมล์ ขอขอบคุณค่ะ
2. การเก็บรักษาเงินทดรองราชการต้องลงในบัญชีเงินสดคงเหลือประจำวันหรือไม่
3. คณะกรรมการเก็บรักษาเงินสดคงเหลือกับเงินทดรองราชการเป็นคณะกรรมการเดียวกันหรือไม่
พันธนันท์ คงทอง

10 ก.ค. 2552 10:14
ตอบ
 
จากคุณ :
  E-mail :
  ข้อความ :
   
 
<< กลับไปหน้ากระดานข่าว
 
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2548
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2273-9024, 0-2273-9613-14