Inside Google
เลือกกลุ่ม
กระดานข่าว > พัสดุภาครัฐ  
" การแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ(ตอบด่วนด้วยค่ะ) "
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องแต่งตั้งโดยใช้คำสั่งเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุตลอดปีงบประมาณหรือไม่(กรรมการชุดเดิมทั้งปี)หรือแต่งตั้งเป็นครั้งคราวไป(แต่งตั้งตามความเหมาะสม)เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง

พัสดุมือใหม่

7 มี.ค. 2552 21:23
1. การแต่งตึ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แต่งตั้งเป็นครั้งคราว ตามที่มีการจขัดซื้อในแต่ละครั้ง ครับ เนื่องจากการจัดซื้อในแต่ละครั้งจะต้องมีการจัดทำรายงานขอซื้อตามข้อ 27 แห่งระเบียบฯ พัสดุ 2535

เชิดชัย มีคำ

9 มี.ค. 2552 13:06
2. ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกงานพัสดุทุกท่านที่ได้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มาช่วยให้ความกระจ่างขอขอบคุณ ท่าน อาจารย์ เชิดชัย มีคำ ซึ่งผมติดตามการบรรยายของท่านอย่างต่อเนื่อง

เฉลิมชนม์

9 มี.ค. 2552 20:06
3. ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 34 กำหนดว่าในการดำเนินการจัดซื้อหรือจ้างแต่ละครั้งให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น เพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ ดังนั้นในการแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบจะต้องแต่งตั้งเป็นครั้งๆ ตามที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง จะแต่งตั้งครั้งเดียวและให้เป็นกรรมการตลอดทั้งปีงบประมาณที่มีการจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้


สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

10 มี.ค. 2552 08:58
4. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ห้ามมิให้ เจ้าหน้าที่ ในตำแหน่ง ตรวจสอบภายใน เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือไม่ อย่างไร

คุณประภาส

17 มิ.ย. 2552 10:50
ตอบ
 
จากคุณ :
  E-mail :
  ข้อความ :
   
 
<< กลับไปหน้ากระดานข่าว
 
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2548
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2273-9024, 0-2273-9613-14