Inside Google
เลือกกลุ่ม
กระดานข่าว > สวัสดิการรักษาพยาบาล  
" การเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก รพ.เอกขน "
ผมอยากทราบว่ากรณีที่เป็นผู้ป่วยนอก รพ.เอกชน เนื่องจากท้องเสีย สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ไหม ช่วยตอบกลับด้วยนะครับ กำลังรออยู่ ขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับ ถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก็บอกนะครับ

สุพจน์ พุทธิกานนท์

3 มี.ค. 2552 14:44
1. ในหลักการ ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 11 วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชน ดังนี้
1.ผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในจากสถานพยาบาลของเอกชน หรือสถานพยาบาลของเอกชนอื่น ซึ่งมิใช่สถานพยาบาลของเอกชนตามพระราชกฤษฎีกานี้ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวผู้นั้นประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีความจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งหากมิได้รับการรักษาในทันทีทันใดอาจป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตของบุคคลดังกล่าว เมื่อได้มีใบรับรองของแพทย์จากสถานพยาบาลของเอกชนมาเบิกจ่าย และ ให้เบิกค่ารักษาพยาบาล ดังนี้
1.1 ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว77 ลงวันที่ 15 ก.พ.48
1.2 ค่าห้องค่าอาหาร ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0417/ว177 ลงวันที่ 24 พ.ย. 49
1.3 ค่ารักษาพยาบาลประเภทอื่นๆให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 3000 บาท
กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

4 มี.ค. 2552 15:50
ตอบ
 
จากคุณ :
  E-mail :
  ข้อความ :
   
 
<< กลับไปหน้ากระดานข่าว
 
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2548
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2273-9024, 0-2273-9613-14