Inside Google
เลือกกลุ่ม
กระดานข่าว > พัสดุภาครัฐ  
" การตรวจรับงานจ้าง/ซื้อ ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ "
เมื่อตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว
โดยประกอบด้วย ประธานกรรมการจำนวน 1 คน
และกรรมการจำนวน 2 คน

ต่อมาประธาน หรือกรรมการคนใดคนหนึ่ง
ไม่สามารถตรวจรับได้เนื่องจาก ได้ย้ายไปปฏิบัติงาน
ที่อื่นๆ หรือลาป่วย หรือลาผักผ่อนเป็นระยะเวลานานหลายวัน

อยากทราบว่าสามารถตรวจรับด้วยกรรมการ 2 ใน 3 ได้หรือไม่
หรือต้องแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่ทดแทนกรรมการ
คนที่ไม่สามารถตรวจรับได้

ขอบคุณครับ

พัสดุ

20 พ.ย. 2551 23:42
1. ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุทำบันทึกชี้แจงเหตุผลความจำเป็นเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจรับ

เฉลิมชนม์

21 พ.ย. 2551 09:39
2. ให้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 35


สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

24 พ.ย. 2551 15:34
3. สมาชิก อบต.และคณะผู้บริหาร จะสามารถแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง/พัสดุ ได้หรือไม่คะ

AA

30 มี.ค. 2552 10:43
ตอบ
 
จากคุณ :
  E-mail :
  ข้อความ :
   
 
<< กลับไปหน้ากระดานข่าว
 
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2548
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2273-9024, 0-2273-9613-14