Inside Google
เลือกกลุ่ม
กระดานข่าว > พัสดุภาครัฐ  
" การยืมเงินซื้อวัสดุ "
การซื้อวัสดุสามารถยืมเงินไปซื้อวัสดุได้หรือไม่ เนื่องจากร้านค้า
ที่ต้องการซื้อมีวัสดุที่ราคาถูกแต่จำเป็นต้องนำเงินสดไปจ่ายหรือ
การไปซื้อวัสดุตามห้างเช่น บิ๊กซี โลตัส สามารถยืมเงินไปซื้อได้
หรือไม่
2. การซื้อไม่เกิน 10000 บาท หลังจากทำรายงานขอซื้อแล้วได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอำนาจให้ดำเนินการจัดซื้อได้ สามารถบันทึกขอ
ยืมเงินไป ซื้อวัสดุได้หรือไม่เนื่องจากร้านค้าที่ขายวัสดุต้องจ่ายเป็น
เงินสด
3. การซื้อเกิน 10000 บาท ที่ต้องทำใบสั่งซื้อ เมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุ
จัดทำรายงานขอซื้อและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติให้ดำเนิน
การจัดหาวัสดุได้ และเจ้าหน้าที่พัสดุได้ทำใบสั่งซื้อให้ร้านค้าลงชื่อ
เป็นผู้ขาย แต่ต้องจ่ายเงินสด สามารถบันทึกขอยืมเ

พัสดุ

20 พ.ย. 2551 11:43
1. ให้ปฏิบัติตามระเบียบการยืมเงิน และการนำเงินยืม
มาใช้นั้นก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบของพัสดุด้วย เว้นแต่กรณีที่จัดซื้อตามข้อ 39 วรรค 2 เท่านั้นสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

24 พ.ย. 2551 15:33
2. ผมก็เจอปัญหาเช่นกัน โดยไม่เข้าระเบียบการจัดซื้อ้อ 39 วรรค 2
จึงให้พัสดุดำเนินการกับแมคโค โลตัส โดยจัดเก็บภาษีเงินได้หัก ณที่จ่ายเสมือนการจัดซื้อปกติ

สุภเวช

25 พ.ย. 2551 09:11
ตอบ
 
จากคุณ :
  E-mail :
  ข้อความ :
   
 
<< กลับไปหน้ากระดานข่าว
 
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2548
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2273-9024, 0-2273-9613-14