วารสารกรมบัญชีกลาง 2549 เล่มที่1

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549

กรอบและแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาองศ์กร 3 ปี ของกรมบัญชีกลาง

คำรับรองปฏิบัติราชการกรมบัญชีกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549

การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

KM: การจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

 ประมวลคำศัพท์ทางการบริหารที่เกี่ยวกับการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(CEO)
กฎหมายและระเบียบ

วารสารกรมบัญชีกลาง 2549 เล่มที่2

เหลียวหลัง แลหน้ากับการปรับบทบาทคลังจังหวัด

CFO ในมุมมองจากภายนอก

การปรับบทบาทคลังจังหวัดเป็นนักบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด ( Chief Financial Officer : CFO)

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

ปรัชญาด้านการบริหารจัดการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประมวลศัพท์ทางการบริหารที่เกี่ยวกับการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ( CEO )
กฎหมายและระเบียบ

วารสารกรมบัญชีกลาง 2549 เล่มที่3

การพัฒนาระบบการจ่ายเงินสู่ระบบการจ่ายตรง

การพัฒนาการจ่ายเงินเดือนด้วยระบบการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

สิทธิประโยชน์ของผู้มีสิทธิตามระบบการจ่ายตรงบำเหน็จบำนาญ

การโอนเงินกับระบบการจ่ายตรง

การเชื่อมโยงข้อมูลเงินเดือนสู่การสั่งจ่ายบำเหน็จบำนาญ ( e-Pension )

การจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้างประจำ บำเหน็จบำนาญ
เดินเพื่อสุขภาพ ลงทุนน้อยแต่กำไรมหาศาล
ทางเดินของชีวิต
สถิติของระบบการจ่ายตรง
กฎหมายและระเบียบ

 

วารสารกรมบัญชีกลาง 2549 เล่มที่4

บทสัมภาษณ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง นายมนัส แจ่มเวหา เรื่อง การตรวจสอบการมีชีวิตของผู้รับบำนาญ

การพัฒนากฏหมายของกรมบัญชีกลาง

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2549

พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่4) พ.ศ. 2549

ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขอส่วนราชการ

จีนจะเขย่าโลกได้หรือไม่
แอปเปิ้ล ผลไม้มหัศจรรย์

 

วารสารกรมบัญชีกลาง 2549 เล่มที่ 5

บทสัมภาษณ์รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง (นายมนัส แจ่มเวหา) เรื่องการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

การอุทธรณ์ ฎีกาคดีแพ่งและอุทธรณ์คดีปกครองของส่วนราชการ

ระเบียบคลังใหม่ว่าด้วยการจัดทำสัญญาและการชดใช้กรณีผิดสัญญารับทุนลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัยและปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548

การฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมระหว่างประเทศ

การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ

สรุปสาระสำคัญในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ / ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ
การบำรุงรักษาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในองค์การ
"ภาวะโลกร้อน" แค่ความเปลี่ยนแปลงหรือภัยใกล้ตัว
กฎหมายและระเบียบ

 

วารสารกรมบัญชีกลาง 2549 เล่มที่ 6

เงินคงคลัง การเปลี่ยนแปลงและการบริหาร

เส้นทางสู่การบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้างของการบัญชีภาครัฐ

การบัญชีต้นทุนกับการบริหารราชการไทย

ระบบสารสนเทศกับการเงินการบัญชีภาครัฐ

องค์กรกำกับการบริหารงานภาครัฐแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา U.S. General Services Administration (GSA)

การบัญชีภาครัฐ
การคำนวณต้นทุนผลผลิตภาครัฐ
ศาสตร์และศิลป์แห่งการใช้ชีวิต : การคิดเป็น
สมาธิเพื่อการพัฒนาการทำงานให้ประสบความสำเร็จ
กฎหมายและระเบียบ

 

 

หากต้องการดูรายละเอียดของวารสารทั้งหมด สามารถสมัครสมาชิกวารสารกรมบัญชีกลางได้ที่คุณนิภา/คุณจารุมาศ กรมบัญชีกลาง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น3 โทร 0-2271-0792