Inside Google
   
 
วิธีการคำนวณบำเหน็จบำนาญปกติ
กรณีผู้มีสิทธิรับบำเหน็จบำนาญ
มิได้เป็นสมาชิก กบข. *
   
บำเหน็จ
= x

= บาท

บำนาญ
= x

50

= บาท

• จำนวนปีเวลาราชการ หมายถึง จำนวนปีรวมเศษของปี ถ้าถึงครึ่งปีให้นับเป็น 1 ปี

ตัวอย่าง
เวลาราชการปกติ บวก เวลาราชการ ทวีคูณจำนวน 37 ปี 5 เดือน 26 วัน ได้รับเงินเดือนเดือนสุดท้ายในอัตรา 21,970 บาท

การคำนวณจำนวนปีเวลาราชการ

จำนวนปีเวลาราชการ = 37 ปี

วิธีการคำนวณบำเหน็จบำนาญปกติ
กรณีผู้มีสิทธิรับบำเหน็จบำนาญ
เป็นสมาชิก กบข. *
 
บำเหน็จ
= x

= บาท

บำนาญ
= x

50

= บาท
คำนวนเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย
ปีปัจจุบัน
ย้อนหลัง 1 ปี
ย้อนหลัง 2 ปี
ย้อนหลัง 3 ปี
ย้อนหลัง 4 ปี
 
เฉลี่ย 60 เดือน

• บำนาญปกติที่คำนวณได้ต้องไม่เกิน 70% ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย

• การนับเวลาราชการเพื่อให้เกิดสิทธิรับบำเหน็จบำนาญ
- ให้นับจำนวนปี เศษของปีถ้าถึงครึ่งหนึ่งให้นับเป็น 1 ปี

ตัวอย่างการคำนวณเวลาราชการ
- มีเวลาราชการปกติรวมกับเวลาทวีคูณ 24 ปี 6 เดือน 3 วัน ให้นับเวลา 25 ปี เพื่อให้เกิดสิทธิรับบำเหน็จบำนาญตามมาตรา 48
แต่จำนวนปีที่ใช้ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญใช้ตัวเลขจริง คือ 24 ปี 6 เดือน 3 วัน
- มีเวลาราชการปกติรวมกับเวลาทวีคูณ 9 ปี 7 เดือน 2 วัน ให้นับเป็นเวลา 10 ปี เพื่อให้เกิดสิทธิรับบำเหน็จบำนาญ เหตุสูงอายุ/ทุพพลภาพ/ทดแทน/มาตรา 47
แต่จำนวนปีที่ใช้ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญใช้จำนวนจริง คือ 9 ปี 7 เดือน 2 วัน

ตัวอย่าง
เวลาราชการปกติ บวก เวลาราชการ ทวีคูณจำนวน 37 ปี 5 เดือน 26 วัน ได้รับเงินเดือนเดือนสุดท้ายในอัตรา 21,970 บาท มีอัตราเงินเดือนเฉลี่ยน 60 เดือนสุดท้ายเท่ากับ 18,423 บาท

การคำนวณเวลาราชการ กบข.

เวลาราชการ
= + +

= ปี


เวลาราชการ = 37 ปี 5 เดือน 26 วัน
  = 37 + 5/12 + 26/360
  = 37 + 0.42 + 0.07
  = 37.49 ปี
* รายละเอียดการคำนวณเป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้น
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2548
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2273-9024, 0-2273-9613-14