รายละเอียดการใช้งานระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension)
กรมบัญชีกลาง

**Call Center สำหรับตอบปัญหาด้าน IT และด้าน เทคนิคระบบ โทร. 021277000 ext. 4102  4105  4914  4915  4916 **
   

 

**Call Center สำหรับตอบปัญหาด้าน IT และด้าน เทคนิคระบบ โทร. 021277000 ext. 4102  4105  4914  4915  4916

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการขอกำหนดสิทธิการเข้าใช้งานในระบบบำเหน็จบำนาญ ( e – pension ) และระบบบำเหน็จค้ำประกันสำหรับ เจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง

หนังสือ กค 0420.1/ว295 ลงวันที่ 1 กันยายน 2552 เรื่อง การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้แก่ผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ

วิธีปฏิบัติในการขอรับบำเหน็จตกทอด

เบอร์โทรศัพท์กรมบัญชีกลางสำหรับติดต่องานบำเหน็จบำนาญ

หนังสือ กค 0420.7/ ว 156 ลงวันที่ 29 เมษายน 2553 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลประวัติผู้รับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน

หนังสือ กค 0420.1/ ว 163 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 เรื่อง รายงานผลการสั่งจ่ายบำเหน็จบำนาญ บำเหน็จดำรงชีพ และเงินช่วยเหลือของข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

คู่มือการบรรยายระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension)

หนังสือ ที่ กค 0420.1/ว453 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2552 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการอายัดเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญและเงินอื่นใดตามคำพิพากษาของศาล

หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0409.4/ว29 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการอายัดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ เบี้ยหวัด บำนาญ ตามคำพิพากษาของศาล

หนังสือ ที่ กค 0420.4/ว494 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2552 เรื่อง การใช้ Username และ Password ในระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension)

หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว122 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการหรือลูกจ้างประจำซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา โดยกรณีหรือคดีอาญายังไม่ถึงที่สุด

หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว308 ลงวันที่ 9 กันยายน 2552 เรื่อง การโอนย้ายข้อมูลบุคลากรในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว309 ลงวันที่ 9 กันยายน 2552 เรื่อง การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิที่มี 2 สถานะ และการเพิ่มข้อมูลการต่ออายุราชการในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

หนังสือที่ กค 0420.1/ว296 ลงวันที่ 2 กันยายน 2552 เรื่อง การปรับฐานข้อมูลผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญสำหรับนายทะเบียนผู้รับบำเหน็จบำนาญ

ขอบเขตของนายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ และนายทะเบียนผู้รับบำเหน็จบำนาญ

กรณีตัวอย่างนายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ และนายทะเบียนผู้รับบำเหน็จบำนาญ

ถาม - ตอบ ระบบบำเหน็จบำนาญ
ระบบทะเบียนประวัติ
หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0420.9/ว53 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2552 เรื่อง การขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ (หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ)
วิธีการปรับค่าใน IE เพื่อใช้งานระบบบำเหน็จบำนาญใหม่
หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค0420.9/ว205 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อขอรับ Username และ Password ในการเข้าใช้ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension)
หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0420.9/ว206 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการหักเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันเพื่อชำระหนี้
หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0420.9/ว207 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง กำหนดเวลาการส่งข้อมูลหนี้เพื่อหักเงินเบี้ยหวัด บำนาญปกติ

การคำนวณเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบบำเหน็จบำนาญ

หนังสือที่ กค 0420.1/ว180 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 เรื่อง ปิดระบบการปฏิบัติงานการขอรับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Pension)

หนังสือที่ กค 0420.1/ว181 ลง วันที่ 27 พฤษภาคม 2552 เรื่อง ชะลอการส่งเรื่องการขอรับและการขอเบิกเงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ
ผังขั้นตอนการขอเบิกบำนาญและหักหนี้รายเดือน
หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0420.1/ว172 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 เรื่อง การกำหนดสิทธิการเข้าใช้ระบบบำเหน็จบำนาญ
ร่างคู่มือและเอกสารประกอบการบรรยาย เรื่องการขอรับและการจ่ายเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ
คุณสมบัติขั้นต่ำของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับระบบบำเหน็จบำนาญใหม่ซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้ ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2552