ข้อมูลทั่วไป บริการ กรมบัญชีกลาง l หน้าหลัก   

 


การฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิต/นักศึกษา
ทางด้านบรรณารักษ์
, สารสนเทศ, บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

 

 


 

ฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ห้องสมุดกรมบัญชีกลาง..แล้ว..ได้อะไรบ้าง?

                        นิสิต/นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงาน  ณ ห้องสมุดกรมบัญชีกลาง  จะได้นำความรู้ภาคทฤษฎีที่ได้ศึกษาในห้องเรียนมาฝึกปฏิบัติงานในห้องสมุด
อีกทั้งจะได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากบรรณารักษ์ผู้ดูแลการฝึกงานอย่างใกล้ชิด ได้รับความอบอุ่นและเป็นกันเองจากเจ้าหน้าที่ห้องสมุด โดยเน้นที่ความ
เป็นอิสระ และความคิดสร้างสรรค์ของนิสิต/นักศึกษาเป็นสำคัญ ทำให้ได้รับความรู้ และประสบการณ์การฝึกปฏิบัติงานในแหล่งสารสนเทศเฉพาะ  เกิดความ
มั่นใจในตนเอง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพ และความพร้อมในการทำงานต่อไป
                
  
ประเภทของงานที่ต้องฝึกปฏิบัติ
1.
 งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ ราชกิจจานุเบกษา และสื่อโสตทัศนวัสดุเข้าห้องสมุด
2. งานลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ หนังสือ วารสาร ราชกิจจานุเบกษา สื่อโสตทัศนวัสดุ และผลงานวิชาการของข้าราชการกรมบัญชีกลาง
3
. งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ การลงรายการทางบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ การวิเคราะห์หัวเรื่อง การวิเคราะห์หมวดหมู่ การ
    บันทึกรายการทางบรรณานุกรมลงในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (
Library 2000
)
4. งานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศออกบริการ ได้แก่ การพิมพ์และติดเลขเรียกทรัพยากรสารสนเทศ ติดบาร์โค้ด และการนำขึ้นชั้นบริการ
5
. งานบริการของห้องสมุด ได้แก่ งานลงทะเบียนสมาชิกห้องสมุดและพิมพ์บัตรสมาชิก งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า  งานบริการยืม-คืน
    ทรัพยากรสารสนเทศ บริการจองทรัพยากรสารสนเทศ งานบริการยืมระหว่างห้องสมุด งานทวงคืนทรัพยากรสารสนเทศเกินกำหนดส่ง

6
. งานจัดชั้นและซ่อมแซมทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ หนังสือ วารสาร ราชกิจจานุเบกษา และสื่อโสตทัศนวัสดุ
7. งานวารสาร ได้แก่ ระบบการจัดเก็บและให้บริการวารสาร
8. งานดรรชนีวารสาร ได้แก่ การลงรายการทางบรรณานุกรมดรรชนีวารสาร การจัดทำสาระสังเขปบทความวารสาร และการจัดทำ full-text บทความ
9
. งานธุรการของห้องสมุด ได้แก่ การร่าง การโต้ตอบหนังสือราชการภายใน และหนังสือราชการภายนอก
10
. งานประชาสัมพันธ์ห้องสมุด ได้แก่ การจัดทำเว็บไซต์ห้องสมุด การสร้างเว็บไซต์  การจัดรูปแบบเว็บเพจ การจัดทำคู่มือห้องสมุด การจัดทำแผ่นพับ
      แนะนำห้องสมุด  แนะนำทรัพยากรสารสนเทศและบริการ  แนะนำการใช้งานฐานข้อมูล  การจัดบอร์ดภายในห้องสมุด  การจัดทำป้ายนำทางเพื่อช่วยใน
      การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ การรวบรวมสถิติที่น่าสนใจต่างๆ และการใช้ Social Media ในงานห้องสมุด

ขั้นตอนเข้ารับการฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1.
 นิสิต/นักศึกษาติดต่อสอบถาม เพื่อตรวจสอบว่า ในช่วงเวลาที่นิสิต/นักศึกษาจะออกฝึกงานนั้น ห้องสมุดกรมบัญชีกลางได้รับนิสิต/นักศึกษาเต็มแล้ว
    หรือไม่ โดยโทร. 0-2127-7223
หากห้องสมุดกรมบัญชีกลางตอบรับ และนิสิต/นักศึกษายินดีเข้ารับการฝึกฯ ให้ทำตามข้อ 2 ต่อไป
2. มหาวิทยาลัยจัดทำหนังสือขอฝึกงานหรือขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งปกติจะออกโดยอธิการบดี หรือคณบดี หรือภาควิชา (ขึ้นอยู่กับการมอบ
    อำนาจลงนามของหน่วยงานนั้นๆ) โดยในหนังสือมีสาระสำคัญ ดังนี้
    - ให้เรียน
"อธิบดีกรมบัญชีกลาง"
    - ให้ระบุ
"มีความประสงค์ขอฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องสมุดกรมบัญชีกลาง"
    - ให้ระบุ "ชื่อ-นามสกุลนิสิต/นักศึกษา พร้อมทั้งรหัสนิสิต/นักศึกษา"

    ดังตัวอย่าง
หนังสือขอฝึกงาน  "ตัวอย่างหนังสือขอฝึกงาน"   เมื่อจัดทำหนังสือฯ เรียบร้อยแล้ว ให้จัดส่งไปยังกรมบัญชีกลาง  โดยจ่าหน้าซอง   ดังนี้
   
"กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400" เมื่อหนังสือไปถึงกรมบัญชีกลาง กรมฯ จะดำเนินการตามขั้นตอน
    และจะมีหนังสือตอบรับนิสิต/นักศึกษา ตามข้อ 3 ต่อไป

3. กรมบัญชีกลางตอบรับนิสิต/นักศึกษา โดยจะจัดส่งหนังสือตอบรับมายัง
อธิการบดี หรือคณบดี หรือภาควิชา (แล้วแต่กรณี)
    ดังตัวอย่างสำเนาหนังสือตอบรับนิสิต/นักศึกษา 
"
สำเนาหนังสือตอบรับนิสิต/นักศึกษา"  (ตัวจริงก็จะมีเนื้อหาเช่นกัน)
4
. มหาวิทยาลัยจัดทำหนังสือส่งตัวนิสิต/นักศึกษาเข้าฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยในหนังสือมีสาระสำคัญ ดังนี้
    - ให้เรียน
"อธิบดีกรมบัญชีกลาง"
    - ให้ระบุ
"ชื่อ-นามสกุลนิสิต/นักศึกษา พร้อมทั้งรหัสนิสิต/นักศึกษา"
    - ให้แนบ "แบบประเมินผลการฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ"
    - ให้แนบ "แบบฟอร์มลงเวลาการฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ"
   
ดังตัวอย่างหนังสือส่งตัว  "ตัวอย่างหนังสือส่งตัว"   เมื่อจัดทำหนังสือฯ เรียบร้อยแล้ว  ให้จัดส่งไปยังกรมบัญชีกลาง  ตามที่อยู่ในข้อ 2
    หรืออาจจัดส่งไปพร้อมกับข้อ 5 ก็ได้ 

5
. นิสิต/นักศึกษาเข้ารับการฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามช่วงเวลาที่กำหนด โดยอาจนำเอกสารตามข้อ 4 มายื่นกับ
    บรรณารักษ์ในวันฝึกงานวันแรกด้วย

6
. กรมบัญชีกลางส่งตัวนิสิต/นักศึกษากลับมหาวิทยาลัย  เมื่อสิ้นสุดการฝึกฯ บรรณารักษ์จะทำการประเมินผล และกรมบัญชีกลาง
    จะออกหนังสือรับรองการฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนิสิต/นักศึกษา
พร้อมทั้งจัดทำหนังสือส่งตัวกลับมหาวิทยาลัย

:: าพกิกรรมการฝึกงาน ::

 


งานบริการหนังสือพิมพ์


จัดชั้นหนังสือ

   


งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า


จัดโต๊ะบริการผู้ใช้

   


งานธุรการห้องสมุด


ปรับปรุงเว็บไซต์ห้องสมุด

   


ทำป้ายห้องสมุด


ปรับปรุงพื้นที่ภายในห้องสมุด

   


ทำบอร์ดห้องสมุด


การจัดชั้นราชกิจจานุเบกษา

   


แนะนำการสืบค้นฐานข้อมูล


บริการยืม - คืน

   


บรรยากาศการทำงาน


การจัดชั้นวารสาร

   


การติดบาร์โค้ดหนังสือ


นิสิตสำเร็จการศึกษากลับมาถ่ายรูปที่ห้องสมุดเป็นที่ระลึก


ตัวอย่าง ตัวเล่มรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 

:: ผลงานของนิสิต/ักศึกษาบางส่วน ::
 

ปีการศึกษา

สถาบัน

ชื่อนักศึกษา

ระยะเวลาที่ฝึก

ผลงานบางส่วน

2558-
2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

.ส.กฤตยา ชื่นเชื่อม 14 .ค. - 12 ก.พ. 59 สร้าง e-Book
ลงใน CGD e-Library
น.ส.กัลยาวดี สุขีวงศ์

2558

มหาวิทยาลัยบูรพา

ายชนิสรา เมฆประดับ 31 .ค. - 27 พ.ย. 58 สร้าง e-Book
ลงใน CGD e-Library
น.ส.บุษรา ทองสะกัน

2558

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส.กณกรธ์ สุทธิ 1 - 28 ก.ค. 58 จัดทำคลิปวิดีโอแนะนำ
CGD e-Library
น.ส.สุปวีร์ แก้วไทย
น.ส.สิตานันท์ นครจันทร์

2558

มหาวิทยาลัยบูรพา

.ส.อุไรวรรณ เติมสายทอง 26 .ค. - 21 ส.ค. 58 สร้าง e-Book
ลงใน CGD e-Library
น.ส.สุพิชฌาย์ อริยเจริญวงศ์

2557-
2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

น.ส.รัตนวดี เหมือนพรรณราย 17 .ย. 57 - 27 ก.พ. 58 ทำวิจัยเกี่ยวกับ
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
V.1
น.ส.สุรัสวดี หัวแหลม

2557-
2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

น.ส.จิรนันท์ ลมไธสง 13 .ค. 57 - 9 ม.ค. 58 ร่วมพัฒนา
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
V.2
น.ส.วศินี เหล็กดี

2557

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

น.ส.อุษณีย์ เจริญรัตน์ 1 .ย. 57 - 30 พ.ย. 57 ร่วมสร้าง Web Page
งานวิเทศสัมพันธ์
กรมบัญชีกลาง
น.ส.กนิษฐา มหาศรีทะเนตร

2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

น.ส.วรัญญา มีอิสระ 18 .ค. 57 - 21 พ.ย. 57 ร่วมพัฒนา
Web Site หลักสูตร บงส.

คู่มือการจัดทำ
น.ส.จันทร์สุดา ทองเจริญ

2557

มหาวิทยาลัยบูรพา

น.ส.สุทธินี สิงคเสลิต 4 .ค. 57 - 4 ธ.ค. 57 ช่วยดูแลเนื้อหาบนระบบ
CGD-Knowledge
Sharing
น.ส.นฤตยา อภิชาติโยธิน

2557

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

น.ส.ชิดชนก เจริญสุข 24 มี.ค. - 23 พ.ค. 57 ร่วมพัฒนา
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
น.ส.สุนิสา ไกรสนธิ์

2556-
2557

มหาวิทยาลัยบูรพา

.ส.พรสุดา กันนุฬา 11 .. 56 - 13 .. 57

แนะนำหนังสือใหม่
ให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น

2556-
2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

น.ส.วราภา โภคสวัสดิ์ 1 .ย. 56 - 8 ก.พ. 57 ออกแบบแผ่นป้าย
ประชาสัมพันธ์ติดในลิฟท์
น.ส.เสาวนีย์ จันทร์สีดา
น.ส.อัจฉรา นิลเจริญพานิช

2556-
2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

น.ส.จีระนันท์ พันธุ์ไชย 1 .ย. 56 - 31 ม.ค. 57 จัดมุม AEC
ภายในห้องสมุด
น.ส.สถิตาภรณ์ เดชยศดี

2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

น.ส.กมลรัตน์ ดอนนาม 3 มิ.ย. - 30 ส.ค. 56 แนะนำหนังสือใหม่
ให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น
น.ส.ยุ้ย หงษ์โต

2556

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

น.ส.ธัญญา คุ้มทรัพย์ 25 มี.ค. - 24 พ.ค. 56 ร่วมพัฒนา
Digital Library Project
น.ส.ภัทราพร มากทองมณี

2555-
2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

น.ส.วราพร ฐานวิสัย 1 .ย. 55 - 22 ก.พ. 56 สร้างคลิปแนะนำหนังสือ
ใหม่บน
fb ห้องสมุด
น.ส.สุมิตรา โพธิ์กลาง

2555-
2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

น.ส.พัชธิตา พลหาราช 1 .ย. 55 - 30 ม.ค. 56 แผ่นพับแนะนำ
การสืบค้นฐานข้อมูล
น.ส.จิราภรณ์ ดวงใจ

2555

มหาวิทยาลัยศิลปากร

น.ส.ปุณณดา จูประเสริฐ 8 .ค. - 2 พ.ย. 55 ช่วยจัดบอร์ดต่างๆ
น.ส.ชนัดดา ตะวันใหม่
น.ส.ปัทมน ชัยจีระธิกุล

2555

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส.ชัญญา มานิตพิศาลกุล 14 .ค. - 1 มิ.ย. 55 ช่วยพัฒนาเว็บไซต์
ห้องสมุด
น.ส.อัมพิกา มูลละ
น.ส.อรวิวรรณ นาคชำนาญ

2555

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

.ส.กมลชนก มาแสงตา 2 เม.. - 1 มิ.. 55

ออกแบบ Application
ห้องสมุดบนมือถือ

2554

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส.นัจริพร ทองมงคล 18 เม.ย. - 19 พ.ค. 54 เปิดตัว FB ห้องสมุด
น.ส.สิริธิดา สารีบท

2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ายวชิรกร พันโท 15 มี.. - 15 มิ.. 54

ช่วยงานโสตทัศนูปกรณ์

2553-
2554

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

น.ส.ตวงพร ทวีรักษ์ 13 .ค. 53 - 17 ก.พ. 54

แบบฟอร์มสมัคร
สมาชิกห้องสมุดออนไลน์

น.ส.นริศรา ช้อยเครือ
2553 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น.ส.ปิยะวรรณ สูนาสวน 8 มี.ค. - 2 เม.ย. 53

แบบฟอร์มสั่งซื้อหนังสือ

น.ส.สุนัดดา รัตนนัย

2552-
2553

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

น.ส.พรพรหมมา หมีทอง 21 .ค. 52 - 24 ก.พ. 53

ตัวอย่างรายงานการฝึกงาน

น.ส.อนันตญา ทองเปราะ
2552 มหาวิทยาลัยศิลปากร น.ส.จารุวัณณี วัฒนสกลพันธุ์ 5 ต.ค. - 30 ต.ค. 52 แบบประเมินความพึง-
พอใจในการใช้ห้องสมุด
น.ส.ฉันท์ชญา ทรงแก้ว
น.ส.ช่อฟ้า สร้างสุข

2552

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส.ธนพร พงศ์บุญชู 20 เม.ย. - 19 พ.ค. 52

จุลสารห้องสมุด ปีที่ 1
ฉบับที่ 3

น.ส.สลิลทิพย์ สุทธิสมบูรณ์

2551-
2552

มหาวิทยาลัยบูรพา

น.ส.อุดมพร เข็มเฉลิม 8 ธ.ค. 51 - 2 ก.พ. 52

จุลสารห้องสมุด ปีที่ 1
ฉบับที่ 2

น.ส.สุดาพรรณ เทศทองลา

2551-
2552

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

น.ส.วิชชุดา ทองกลัด 5 พ.ย. 51- 27 ก.พ. 52

จุลสารห้องสมุด ปีที่ 1
ฉบับที่ 1 (ปฐมฤกษ์)

2551

มหาวิทยาลัยศิลปากร

น.ส.เฉลิมขวัญ อุปรวัฒน์ 6 ต.ค. - 31 ต.ค. 51

นิทรรศการออนไลน์

น.ส.ณัฐรัตน์ เตชาทิตย์
น.ส.ตรีสุคนธ์ ทองพันธ์

2550

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

น.ส.นภัสรพี ธรรมศิริพงศ์ 1 พ.ย. - 28 ธ.ค. 50

ฐานข้อมูลผลงานทาง
วิชาการของข้าราชการ
กรมบัญชีกลาง

น.ส.วริษา รุกขชาติ

2549-
2550

มหาวิทยาลัยราชภัฏ-
นครศรีธรรมราช

น.ส.กมลทิพย์ เพชรศิลป์ 1 พ.ย. 49 - 2 ก.พ. 50

บอร์ดในห้องสมุด

น.ส.สุปราณี เพ็ชรบริสุทธิ์

2549-
2550

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ น.ส.สมฤทัย เสรีผล 4 ธ.ค. 49 - 23 ก.พ. 50

วีดีทัศน์แนะนำ
ห้องสมุด

นายอัมพร สงคศิริ

2548-
2549

สถาบันราชภัฏนครปฐม

น.ส.จิราพร นกแก้ว 1 พ.ย. 48 - 2 ก.พ. 49

แผ่นพับแนะนำ
การสืบค้นฐานข้อมูล

น.ส.นฤมล แซ่เฮง

2547

สถาบันราชภัฏนครปฐม

น.ส.พรพันธ์ ชื่นใจ 10 มิ.ย. - 31 ส.ค. 47

แผ่นพับแนะนำห้องสมุด

น.ส.พรรณิภา ชมสุวรรณ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด  จันทร์, 21 มีนาคม 2559 15:08:46
ห้องสมุดกรมบัญชีกลาง  ถ.พระราม 6  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  10400  โทร. 0-2127-7223  โทรสาร 0-2127-7223