.

:: นิทรรศการออนไลน์ ::
.

วันขึ้นปีใหม่
รายละเอียด
:
ในอดีตวันขึ้นปีใหม่ของไทยได้มีการเปลี่ยนแปลง
มาแล้วถึง 4 ครั้ง โดยหลวงวิจิตรวาทการได้ทำ
การเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่จากวันที่ 1 เมษายน เป็นวันที่
1 มกราคม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2484 เป็นต้นมา

                                               >>> เนื้อหา

วันเด็กแห่งชาติ
รายละเอียด :
จากคำกล่าวที่ว่า อนาคตของประเทศชาติ จะเป็นอย่างไรต่อไป ส่วนหนึ่งต้องขึ้นอยู่กับ คุณภาพชีวิตของเด็กในประเทศนั้นๆ ว่าเป็นอย่างไร ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การพิทักษ์รักษาคุ้มครองทางด้านกฎหมาย

                            >>> เนื้อหา

 
   
 

วันมาฆบูชา
รายละเอียด :
วันมาฆบูชา เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ มีเหตุการณ์อัศจรรย์ที่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน ๑,๒๕๐ รูปมาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยมิได้นัดหมาย

                                               >>> เนื้อหา

วันวาเลนไทน์
รายละเอียด
:
วันวาเลนไทน์ มาจาก ชื่อของนักบุญวาเลนไทน์
(
St.Valentine) ผู้ซึ่งมีชีวิตอยู่ในสมัยกษัตริย์ Claudius ที่ 2 แห่งกรุงโรม ในสมัยนั้นกษัตริย์ Claudius ออกกฎห้ามให้มีการแต่งงานในเมือง

                                             >>> เนื้อหา
 
   
 

วันจักรี
รายละเอียด :
ตรงกับวันที่ 6 เมษายน ของทุกปี เพื่อให้เป็นที่วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจักรีบรมนาถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้เสด็จดำรงอาณาจักรสยามเป็นวันแรก
                                              
                                             
>>> เนื้อหา

วันสงกรานต์
รายละเอียด :
สงกรานต์ คือ วันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีไทย ตรงกับวันที่ 13 เมษายนของทุกปี และถือเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ อีกทั้งทางราชการยังกำหนดให้วันที่ 14 เมษายนของทุกปี เป็นวันครอบครัวแห่งชาติ

                                            >>> เนื้อหา
 
   
 

วันแรงงานแห่งชาติ
รายละเอียด :
ในระบบเศรษฐกิจ แรงงานถือเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งที่ก่อให้เกิดผลผลิต พลังของผู้ใช้แรงงานจะแฝงอยู่ในผลผลิตทุกชิ้น ดังนั้นความมั่นคงก้าวหน้าหรือความอ่อนแอทางเศรษฐกิจ แรงงานย่อมมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมาก

                                               >>> เนื้อหา

วันฉัตรมงคล
รายละเอียด
:
วันฉัตรมงคล เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย โดยสมบูรณ์ คือ พระองค์ได้ขึ้นครองราชสมบัติสืบต่

                                            >>> เนื้อหา
 
   
 

วันวิสาขบูชา
รายละเอียด :
วันวิสาขบูชา เป็นวันที่สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกัน คือ ในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก หรือเดือนเวสาขะ

                                               >>> เนื้อหา

วันงดสูบบุหรี่โลก
รายละเอียด
:
เริ่มมีการจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกในวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 1988 โดยองค์การอนามัยโลก เนื่องจากเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่

                                            >>> เนื้อหา
 
   
 

วันสิ่งแวดล้อมโลก
รายละเอียด :
ปัจจุบันปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม เช่น การขาดแคลนอาหาร วิกฤตการณ์พลังงาน อัตราการเพิ่มของประชากรที่สูงมาก รวมทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ และปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม

                                               >>> เนื้อหา

วันอาสาฬหบูชา
รายละเอียด
:
ตรงกับวันเพ็ญ เดือน ๘ ก่อนปุริมพรรษาในปีที่ไม่มีอธิกมาสเป็นต้นไป ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา คือ เทศน์กัณฑ์แรก ชื่อว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

                                            >>> เนื้อหา
   

วันเข้าพรรษา
รายละเอียด :
เป็นพิธีกรรมของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา โดยท่านต้องประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธบัญญัติ  ที่ทรงวางเป็นระเบียบข้อบังคับให้พระสงฆ์ต้องเขาจำพรรษาในสถานที่
ที่ทรงอนุญาตให้เข้าอาศัยอยู่ได้


                                               >>> เนื้อหา

วันแม่แห่งชาติ
รายละเอียด :
วันแม่แห่งชาติ หรือที่คนไทยทั่วไปนิยมเรียกกันสั้น ๆ ว่า "วันแม่" ทุกคนรับทราบและซาบซึ้งกันดี เนื่องจากวันสำคัญนี้ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

                                            >>> เนื้อหา
   

วันปิยมหาราช
รายละเอียด
:
กล่าวถึงพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระจุล
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือที่รู้จักกันในนามของ "พระ
ปิยมหาราช" และความเป็นมาของวันปิยมหาราชที่
ชาวไทยควรรู้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของพระองค์


                                            >>> เนื้อหา

ลอยกระทง
รายละเอียด
:
ลอยกระทงเป็นประเพณีของไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกัน
มาแต่โบราณ แต่เดิมเรียกว่า พระราชพิธีจองเปรียง
ชักโคมลอยโคม โดยเริ่มทำตั้งแต่กลางเดือน11 ถึง
กลางเดือน 12 ซึ่งเป็นช่วงฤดูน้ำหลาก


                                               >>> เนื้อหา
   

วันต้านเอดส์โลก
รายละเอียด
:
 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดเอา วันที่ 1
 ธันวาคม ของทุกปีเป็น "วันต้านเอดส์โลก" (
WORLD
AIDS DAY) และในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2532
ถือ
ว่า เป็นวันต้านเอดส์โลกครั้งแรก


                                            >>> เนื้อหา

5 ธันวา วันพ่อแห่งชาติ
รายละเอียด :
กล่าวถึงประวัติความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งวันพ่อแห่งชาติ
ซึ่งนอกจากจะเป็นวันเฉลิม
พระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชแล้ว ยังถือว่าเป็นวันชาติของไทยอีกด้วย


                                            >>> เนื้อหา
   

วันรัฐธรรมนูญ
รายละเอียด :
วันรัฐธรรมนูญเป็นวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระ
ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม เมื่อ
วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475

                                               >>> เนื้อหา

Christmas Day
รายละเอียด :
คริสต์มาส คือการฉลองการบังเกิดของพระเยซูเจ้า
ซึ่งเราเฉลิมฉลองกันในวันที่ 25 ธันวาคม คำว่า 
Christmas มาจากคำภาษาอังกฤษโบราณคำว่า
Christes Maesse
ที่แปลว่า บูชามิสซาของพระ
คริสตเจ้า


                                            >>> เนื้อหา
 
   
 
 

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด  พุธ, 15 พฤษภาคม 2556 14:54:35
ห้องสมุดกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ถ.พระราม 6  ซอยอารีย์สัมพันธ์
สามเสนใน  พญาไท  กรุงเทพฯ  10400   โทร. 0-2127-7223   โทรสาร 0-2127-7223