ข้อมูลทั่วไป บริการ กรมบัญชีกลาง l หน้าหลัก   

^L^  กรุณาจดหมายเลขผลงาน...เพื่อมาติดต่อยืมผลงานกับเจ้าหน้าที่ห้องสมุด  ^L^

นักบัญชี

ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน ตำแหน่ง หมายเลข

หมายเลข 1 : หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2
หมายเลข 2 : มาตรฐานรายงานการเงินสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
สรุปหมายเลข 1-2
แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลและแบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน

นางสาวพรกมล สิทธิสุข

9 ชช

395
 

หมายเลข 1 : ระบบการเบิกจ่ายเงินและการนำเงินส่งคลังแบบใหม่ระหว่างสำนักงานคลังกับ
ส่วนราชการในส่วนภูมิภาค
หมายเลข 2 : ระบบบริหารการเงิน การบัญชี และการตรวจสอบสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภายใต้โครงสร้างและระบบการบริหารการศึกษารูปแบบใหม่ ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
สรุปหมายเลข 1-2

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ

9 ชช

280

เอกสารหมายเลข 5 เรื่องที่ 1 : โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เอกสารหมายเลข 5 เรื่องที่ 2 : ระบบบัญชีกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
เอกสารหมายเลข 6 : แนวทางการแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีของสินทรัพย์ถาวร
ในระบบ
GFMIS

นางสาวสุธีรา กิจนาบูรณ์

ชำนาญการ
พิเศษ

 


D000860
D000861

D000862

เอกสารหมายเลข 5 เรื่องที่ 1 : โปรแกรม CGD_Costing และคู่มือการคำนวณต้นทุน
กิจกรรมย่อยและผลผลิตย่อย
เอกสารหมายเลข 5 เรื่องที่ 2 : ฐานข้อมูลต้นทุนผลผลิตของหน่วยงานภาครัฐ
(
Government Cost Information : GCI)
เอกสารหมายเลข 6 : การจัดทำงบการเงินรวมแบบทันต่อเวลา

นางสาวอุไรวรรณ รุกขวัฒนกุล

ชำนาญการ
พิเศษ

 


D000857

D000858
D000859

หมายเลข 1 : แนวปฏิบัติทางบัญชีของกรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานกลางตามเกณฑ์คงค้าง
ในระบบ
GFMIS
หมายเลข 2 : แนวทางการยกยอดรายละเอียดเงินรับฝากส่วนราชการ และเงินทดรองราชการ
ระบบ
GFMIS
สรุปหมายเลข 1-2
(D000658 และ D000660)
แบบพิจารณาคุณสมบัติ
(D000661)

นางสาวสุนี จันทร์จรูญ

8
 


D000657

D000659
 

หมายเลข 1 : การจัดทำรายงานการเงินของแผ่นดินเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
สรุปหมายเลข 1

นางสาวเฉลิมศรี เข็มเจริญ

8

393
 

หมายเลข 1 : แนวทางการวิเคราะห์รายงานการเงินของจังหวัดและแนวทางการวิเคราะห์
รายงานการเงินของแผ่นดิน

สรุปหมายเลข 1

นางอุบล กลิ่นอยู่

8

388
 

หมายเลข 1 : ระบบบัญชีกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
หมายเลข 2 :
ระบบบัญชีกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
สรุปหมายเลข 1-2

นางฉันทนา ภมรพล

8 ว

359
 

หมายเลข 1 : ระเบียบบัญชีกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
หมายเลข 2 :
ระบบบัญชีกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
สรุปหมายเลข 1-2

นางสาวศุภลักษณ์ กัจฉมาภรณ์

8 ว

347
 

หมายเลข 1 : แนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
หมายเลข 2 :
แนวทางปฏิบัติการวางแผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงาน
สรุปหมายเลข 1-2

นางนพรัตน์ พรหมนารท

8 ว

330
 

หมายเลข 1 : ระบบประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน
หมายเลข 2 : ระบบงานประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของทุนหมุนเวียน
สรุปหมายเลข 1-2

นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก

8 ว

317

หมายเลข 1 : แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ
สรุปหมายเลข 1

นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงค์

8 ว

309

หมายเลข 1 : ระบบบัญชีกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หมายเลข 2 : ระบบบัญชีเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
สรุปหมายเลข 1-2

างรวีวรรณ เปรมปรี

8 ว

308

หมายเลข 1 : ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้างสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สรุปหมายเลข 1

นางอัญชลี ศรีอำไพ

8 ว

294

หมายเลข 1 : คู่มือระบบบัญชีส่วนราชการของกรมบัญชีกลาง (เกณฑ์คงค้าง)
สรุปหมายเลข 1

นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย

8 ว

284

หมายเลข 2 : การบริหารจัดการและการควบคุมภายในครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กรมบัญชีกลาง
สรุปหมายเลข 2

นางวิภา ชัยนาภาพงษ์

8 ว

237

หมายเลข 2 : การบัญชีต้นทุนกิจกรรมและการประยุกต์คอมพิวเตอร์กรมบัญชีกลาง
สรุปหมายเลข 2

นางนภาทิพย์ ปัญจศิริ

8 ว

232

หมายเลข  : มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในภาคราชการ
สรุปหมายเลข 1
เอกสารประกอบ
: แนวปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ

นางสุรีพร ศิริขันตยกุล

8 ว

216

หมายเลข 1 : ระบบบัญชีกองทุนหมุนเวียนน้ำบาดาล
หมายเลข 2 : คู่มือการจัดทำบัญชีและรายงานสำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
สรุปหมายเลข 1-2

นางสาวมันทนา ชีวธนากรณ์กุล

8 ว

199

หมายเลข 1 : การควบคุมและตรวจสอบสินทรัพย์ถาวรในระบบบัญชีส่วนราชการ
สรุปหมายเลข 1

นางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย

8 ว

166

เอกสารหมายเลข 5 : การเทียบ (mapping) รายการบัญชีเพื่อจัดทำผังบัญชีทุนหมุนเวียนใน
ระบบฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจจังหวัดส่วนระบบฐานข้อมูลเงินนอกงบประมาณ
(เงินทุนหมุนเวียน)
เอกสารหมายเลข 6 : แนวทางการจัดทำรายงานทางการเงินในภาพรวมของทุนหมุนเวียน

นางสาวศิริวรรณ์ อิศโร

ชำนาญการ
 D000803
D000804

เอกสารหมายเลข 5 : นโยบายการบัญชีและแนวปฏิบัติทางบัญชี เรื่อง หนี้สาธารณะ
เอกสารหมายเลข 6 : แบบตรวจสอบรายการเพื่อจัดทำรายงานการเงิน

นางวัลย์ลดา ออลท์

ชำนาญการ
 

D000801
D000802

เอกสารหมายเลข 5 : การจัดทำรายงานการเงินของแผ่นดินตามระบบ GFMIS
เอกสารหมายเลข 6 : การจัดทำรายงานการเงินตามภารกิจของกลุ่มกระทรวง
ตามระบบ
GFMIS

นางสาวเยาวภา ศรีภานุมาต

7 ว
 

D000797

D000798

เอกสารหมายเลข 5 : คู่มือการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีของสำนักงานคลังจังหวัดเกี่ยวกับ
บัญชีเงินสด ณ คลังจังหวัดในระบบ
GFMIS
ายเลข 6 : การพัฒนามาตรฐานการจัดทำบัญชีภาครัฐ
เอกสารประกอบ : คู่มือการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีของสำนักงานคลังจังหวัดเกี่ยวกับ
บัญชีเงินสด ณ คลังจังหวัดในระบบ
GFMIS

นางอรพรรณ นาคมหาชลาสินธุ์

7 ว

 


D000739


D000740

เอกสารหมายเลข 5 : โครงการเสริมสร้างระบบคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
(นำร่อง) กรณี การตรวจสอบการบริหารสินทรัพย์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ายเลข 6 : การเสริมสร้างระบบคุณภาพของงานตรวจสอบภายในของ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรณี การตรวจสอบด้านเงินนอกงบประมาณ
"เงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
การประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย
"
เอกสารประกอบ : โครงการเสริมสร้างระบบคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
(นำร่อง) กรณี การตรวจสอบการบริหารสินทรัพย์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

นางสาวน้ำเพชร วงษ์ประทีป

7 ว

 


D000737
D000738

เอกสารหมายเลข 5 : ระบบบัญชีกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
เอกสารประกอบ : ระบบบัญชีกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ายเลข 6 : การพัฒนารายงานใน Web report เพื่อให้สามารถตรวจสอบความ
ครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลการเงินและบัญชีของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานระบบ
GFMIS ผ่าน
Excel loader

นางสาวสุธีรา กิจนาบูรณ์

7 ว

 

D000734
D000735


D000736

เอกสารหมายเลข 5 : ระบบบัญชีกองทุนคุ้มครองเด็ก
เอกสารประกอบ : ระบบบัญชีกองทุนคุ้มครองเด็ก
ายเลข 6 :
หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่ต้องเรียกให้ชดใช้ตาม
ความรับผิดทางละเมิด

นางสุดารัตน์ รักจันทร์

7 ว

 

D000731
D000732

D000733

เอกสารหมายเลข 5 : ปรับปรุงคู่มือระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของทุนหมุนเวียน
เอกสารประกอบ : ปรับปรุงคู่มือระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของทุนหมุนเวียน
ายเลข 6 : การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อปรับปรุงการบริหารทุนหมุนเวียน

นางสาวจีรพันธ์ จันทร์สงฆ์

7 ว

 

D000728
D000729
D000730

เอกสารหมายเลข 5 : ระบบเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินใน
ระบบ
GFMIS
เอกสารประกอบ : ระบบเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินใน
ระบบ
GFMIS
ายเลข 6 : การพัฒนาระบบรายงานข้อมูลเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

นางสาวสุจีรา ขำขา

7 ว

 


D000725

D000726

D000727

เอกสารหมายเลข 5 : แนวทางการคำนวณต้นทุนผลผลิตจำแนกตามกิจกรรมย่อย
เอกสารประกอบ : แนวทางการคำนวณต้นทุนผลผลิตจำแนกตามกิจกรรมย่อย
เอกสารหมายเลข 6 : แนวทางการจัดทำต้นทุนมาตรฐานสำหรับกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ

นางสาวอุไรวรรณ รุกขวัฒนกุล

7 ว
 

D000591
D000592
D000593

เอกสารหมายเลข 5 : การวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการ
เอกสารหมายเลข 6 : การพัฒนาการใช้จ่ายเงินทดรองราชการให้มีประสิทธิภาพ

นางสาวธนัฏฐา เลิศศุภวิทย์นภา

7 ว

D00552A
D00552B

เอกสารหมายเลข 5 : หลักเกณฑ์วิธีการคำนวณต้นทุนผลผลิตและตัวอย่างกรณีศึกษาการคำนวณ
ต้นทุนผลผลิตของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
เอกสารหมายเลข 6 : แนวทางการพัฒนาหลักเกณฑ์วิธีการคำนวณต้นทุนและรายงานผล
การคำนวณต้นทุนสำหรับกระบวนการจัดซื้อโดยรัฐ

นางสาวรัตนาวลี โรจนารุณ

7 ว
 


D000535

D000536

หมายเลข 1 : แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ เรื่อง การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาคราชการ
สรุปหมายเลข 1

นายสมพล ลิปมาลัยพร

7 ว
 

449

450

หมายเลข 1 : แนวปฏิบัติการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
สรุปหมายเลข 1

นางสาวเกศริน ภัทรเปรมเจริญ

7 ว
 

442
443

หมายเลข 1 : การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
หมายเลข 2 : แนวการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของส่วนราชการ
สรุปหมายเลข 1-2

นางสาวศิริพร เบญจพงศ์

7 ว
 

438
440
439, 441

หมายเลข 1 : การวิเคราะห์รายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2546
และ พ.ศ.2545

นางสาวดวงกมล ปลื้มจิตต์

7 ว

424
 

หมายเลข 1 : การติดตามประเมินผลระบบการตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
สรุปหมายเลข 1

นางวรรณา ยิ่งยงชัย

7 ว

345
 

หมายเลข 1 : คู่มือการจัดทำรายงานสรุปเงินรายจ่ายในงบประมาณประจำปีงบประมาณ

นางสาวเยาวภา ศรีภานุมาต

7 ว

334

หมายเลข 1 : คู่มือการจัดทำรายงานรายละเอียดเงินรายได้แผ่นดินประจำปีงบประมาณ
สรุปหมายเลข 1

นางสาวกัญญารัตน์ เรศสุข

7 ว

333

หมายเลข 1 : การรวมทุนหมุนเวียนของกรมการขนส่งทางบกและทุนหมุนเวียนของกรมส่งเสริม
การเกษตร
สรุปหมายเลข 1

นายรณรงค์ วีระสมวงศ์

7 ว

332
 

หมายเลข 1 : แนวการตรวจสอบบัญชีและการดำเนินงานเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาด
สรุปหมายเลข 1

นางสาวบาหยัน วงษ์ศรีเผือก

7 ว

305

หมายเลข 1 : แนวการตรวจสอบการดำเนินงานสถานศึกษาสังกัด สปช.
สรุปหมายเลข 1

นางฐิติรัชช์ กาญจนพันธุ์

7 ว

297

หมายเลข 1 : การจัดทำรายงานรายรับและรายจ่ายของรัฐบาลตามระบบ 
Government Finance Statistics (GFS)
สรุปหมายเลข 1

นางจินตนา อัศวรังษี

7 ว

295

หมายเลข 1 : การประเมินผลโครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบภายในภายใต้โครงการพัฒนา
บุคลากรด้านการตรวจสอบภายในซึ่งได้รับความช่วยเหลือจาก JICA
สรุปหมายเลข 1

นางวัลนา วังสงค์

7 ว

275

หมายเลข 1 : การควบคุมภายในของเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินกองทุน  
กรณีศึกษา : กองทุนสิ่งแวดล้อม
สรุปหมายเลข 1

นางทรงศรี สมศรี

7 ว

273

หมายเลข 1 : แนวการตรวจสอบบัญชีสภากาชาดไทย 
สรุปหมายเลข 1

นางสุมิตรา นาขวัญ

7 ว

239

หมายเลข 1 : โครงการขอรับความร่วมมือทางวิชาการจากรัฐบาลญี่ปุ่น
หมายเลข 2 : รายงานการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
สรุปหมายเลข 1-2

นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์

7 ว

203

หมายเลข 1 : การจัดตั้งกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
หมายเลข 2 : การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ
สรุปหมายเลข 1-2

นางนพรัตน์ พรหมนารท

7 ว

202

หมายเลข 1 : คู่มือการสอบของสำนักงานคลังเขต พ.ศ. 2544
หมายเลข 2 : แนวทางการปฏิบัติการตรวจสอบบัญชีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สรุปหมายเลข 1-2

นางวัลลภา หลวงจอก

7 ว

196

หมายเลข 1 : ร่างระบบบัญชีเงินรายได้ของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์
หมายเลข 2 : ระบบบัญชีกองทุนทดรองจ่ายสำหรับงานสาธารณูปโภค
สรุปหมายเลข 1-2

นางรวีวรรณ เปรมปรี

7 ว

170

 

หมายเลข 1 : คู่มือการปฏิบัติงานเงินกู้แผ่นดินด้วยคอมพิวเตอร์
สรุปหมายเลข 1

นางสาวจตุพร คุ้มไพโรจน์

 7 ว

169

หมายเลข 1 : คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังเขตเกี่ยวกับระบบงานสารสนเทศ
และระบบงานตรวจสอบ
สรุปหมายเลข 1

นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย

 7 ว

167

หมายเลข 1 : คู่มือการปฏิบัติงานกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
สรุปหมายเลข 1

นางฉันทนา ภมรผล

 7 ว

165

หมายเลข 1 : ระบบบัญชีกองทุนเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุน
เพื่อการพื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
หมายเลข 2 : ระบบบัญชีกองทุนสำหรับพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
สรุปหมายเลข 1-2
นางสาวนุชรี นรเศรษฐสภาพร 7 ว 163
หมายเลข 1 : การวิเคราะห์ต้นทุนการก่อสร้างท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งที่ 2
(หนองงูเห่า) ของบริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่จำกัด และต้นทุน
น้ำประปาของการประปานครหลวง
สรุปหมายเลข 1
นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา 7 ว 162
หมายเลข 1 : ปัญหาอุปสรรคในการปรับข้อมูลทางบัญชีเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
งานประมวลบัญชีแผ่นดิน
สรุปหมายเลข 1
นางสาวมยุรี วิโรจน์แสงอรุณ 7 ว 153
หมายเลข 1 : แนวทางการปฏิบัติการบริหารงานของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
สรุปหมายเลข 1
นางสาวศุภลักษณ์ กัจฉมาภรณ์ 7 ว 152
หมายเลข 1 : คู่มือการทำรายงานการเงินของงบแสดงฐานะการเงินของแผ่นดิน
สรุปหมายเลข 1
นางกุลวรรณ ลิ้มวุฒิไกรจิรัฐ 7 ว 151
หมายเลข 1 : คู่มือการจัดทำรายงานการรับจ่ายเงินของแผ่นดินประจำปี
หมายเลข 2 : คู่มือการจัดทำรายงานการรับจ่ายเงินของแผ่นดินประจำเดือน
สรุปหมายเลข 1-2
นางสุนี จันทร์จรูญ 7 ว 146
หมายเลข 1 : ระบบบัญชีกองทุนหมุนเวียนน้ำบาดาล
สรุปหมายเลข 1
นางสาวมันทนา ชีวธนากรณ์กุล 7 ว 145
หมายเลข 1 : การตรวจสอบระหว่างวัน งานเดือน และการปรับปรุงบัญชี
ในระบบประมวลบัญชีแผ่นดิน
สรุปหมายเลข 1
นางสุณี ธีระชาติแพทย์ 7 ว 144

เอกสารหมายเลข 5 : แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับวัสดุคงคลัง
เอกสารหมายเลข 6 : การพัฒนาแนวทางการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับส่วนราชการระดับกรม

นางอุษารัตน์ สิทธิรัตนะรังษี

6 ว
 

D000799
D000800

เอกสารหมายเลข 5 : คู่มือการรายงานข้อมูลทางด้านการเงิน/การบัญชี และการดำเนินงาน
สำหรับหน่วยงานที่ดำเนินการภายใต้เงินนอกงบประมาณประเภททุนหมุนเวียน
เอกสารประกอบ : คู่มือการรายงานข้อมูลทางด้านการเงิน/การบัญชี และการดำเนินงาน
สำหรับหน่วยงานที่ดำเนินการภายใต้เงินนอกงบประมาณประเภททุนหมุนเวียน
เอกสารหมายเลข 6 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ของส่วนราชการ

นายมารุต ปรียากร

6 ว
 


D000794

D000795

D000796

เอกสารหมายเลข 5 : คู่มือการคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
เอกสารหมายเลข 6 : การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณต้นทุนผลผลิต
เอกสารประกอบ : คู่มือการคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

นางสาวอุไรวรรณ รุกขวัฒนกุล

6 ว
 

D000741

D000742

หมายเลข 1 : การจัดทำแบบประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
สรุปหมายเลข 1
นางสาวศิวพร ศิริศันสนียกุล 6 ว
 
473
474

หมายเลข 1 : การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ กรณีศึกษา : กรมบัญชีกลาง
สรุปหมายเลข 1

นางรัชดาภรณ์ อดิศรสมบูรณ์

6 ว

417

หมายเลข 1 : แนวทางการบริหารงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
สรุปหมายเลข 1

นางสาวน้ำเพชร วงษ์ประทีป

6 ว

392

หมายเลข 1 : คู่มือการปฏิบัติงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำหรับกรมบัญชีกลาง
สรุปหมายเลข 1
นางสาวสุนีย์ เวทย์ปัญจศีล 6 ว 390
หมายเลข 1 : หลักเกณฑ์การพิจารณาการจำหน่ายลูกหนี้เป็นสูญและการจำหน่ายสินทรัพย์
ถาวรของทุนหมุนเวียน

สรุปหมายเลข 1
นางสาวจีรพันธ์ จันทร์สงฆ์ 6 ว 386
หมายเลข 1 : คู่มือการปฏิบัติงานกองทุนเพื่อกระจายการผลิตและการจ้างงานไปสู่ภูมิภาค
ในส่วนของกรมบัญชีกลาง

สรุปหมายเลข 1
นางสาววัชราพันธ์ สุโพธิณะ 6 ว 385
หมายเลข 1 : ระบบบัญชีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตรูปถ่ายทางอากาศ
สรุปหมายเลข 1
นางสาวสุธีรา กิจนาบูรณ์ 6 ว 383
หมายเลข 1 : คู่มือปฏิบัติทางบัญชีของสำนักงานคลังจังหวัดเรื่องการรับย้าย-จ่ายย้ายเงิน
เหรียญกษาปณ์

สรุปหมายเลข 1
นางอรพรรณ นาคมหาชลาสินธุ์ 6 ว 380
หมายเลข 1 : แนวปฏิบัติทางบัญชีตามเกณฑ์คงค้างสำหรับหน่วยงานภาครัฐด้านสินทรัพย์
สรุปหมายเลข 1
นางสาวรัตนาวลี โรจนารุณ 6 ว 379
หมายเลข 1 : แนวปฏิบัติทางบัญชีตามเกณฑ์คงค้างสำหรับหน่วยงานภาครัฐด้านรายได้
และการปรับปรุงและปิดบัญชี

สรุปหมายเลข 1
นางสาวศศิธร ล้นหลาม 6 ว 376
หมายเลข 1 : คู่มือการชำระบัญชีเงินนอกงบประมาณ
สรุปหมายเลข 1
นางสาวสุวรรณา กุลสุขทวิเลิศ 6 ว 358
หมายเลข 1 : ระบบบัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
สรุปหมายเลข 1
นายณัฏฐพล อารีประเสริฐสุข 6 ว 357
หมายเลข 1 : ระบบบัญชีกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ
สรุปหมายเลข 1
นางสาวนภา ลิ้มวงศ์ยุติ 6 ว 356
หมายเลข 1 : การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาการกีฬาและสุขภาพอนามัย
ของกรมสามัญศึกษา
สรุปหมายเลข 1
นางสาวจุไรรัตน์ รวยดี 6 ว 355
หมายเลข 1 : คู่มือการจัดทำรายงานสรุปเงินรายจ่ายในงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
สรุปหมายเลข 1
นางสาวเยาวภา ศรีภานุมาต 6 ว 334
หมายเลข 1 : คู่มือการจัดทำรายงานรายละเอียดเงินรายได้แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ
สรุปหมายเลข 1
นางสาวกัญญารัตน์ เรศสุข 6 ว 333
หมายเลข 1 : ระบบบัญชีกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน
หมายเลข 2 : การปรับปรุงระบบการบันทึกควบคุมเงินทดรองราชการ
สรุปหมายเลข 1-2
นางสุดารัตน์ รักจันทร์ 6 ว 322
หมายเลข 1 : คู่มือการจัดทำงบละเอียดเงินทุน-ส่วนกลางและงบละเอียดเงินทุน-ส่วนภูมิภาค
ประจำปี
หมายเลข 2 : คู่มือการจัดทำบัญชีทุนแผ่นดิน
สรุปหมายเลข 1-2
นางสาวสุภาพร พยุงสิน 6 ว 298
หมายเลข 1 : การกำหนดแนวทางการพิจารณารวมทุนหมุนเวียนและยุบเลิกทุนหมุนเวียน
กลุ่มประเภทเพื่อการกู้ยืมด้านสวัสดิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2545
สรุปหมายเลข 1
นางนริศรา จันทรภูมิ 6 ว 283
หมายเลข 1 : แนวทางการปฏิบัติงานการพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินทุนทดรองค่าใช้จ่าย
ของส่วนราชการในต่างประเทศ
หมายเลข 2 : แนวทางการปฏิบัติงานพิจารณาอนุมัติวงเงินทดรองราชการ
สรุปหมายเลข 1-2
นางสาวธนัฎฐา เลิศศุภวิทย์นภา 6 ว 277
หมายเลข 1 : แนวทางการวิเคราะห์งบการเงินกรณีการขอกู้เงินของรัฐวิสาหกิจ
สรุปหมายเลข 1
นางปัณฑารีย์ ศรีแก้วพันธ์ 6 ว 256
หมายเลข 1 : คู่มือปฏิบัติงานปิดบัญชีการเงินของแผ่นดิน
สรุปหมายเลข 1
นางสาวกุลวดี รุจิรเสรีชัย 6 ว 255
หมายเลข 1 : แนวทางการพิจารณาทุนหมุนเวียนนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2541
สรุปหมายเลข 1
นางสาวบังอร มุกดาอุดม 6 ว 251
หมายเลข 1 : แนวปฏิบัติการตรวจสอบการดำเนินงานของส่วนราชการ
สรุปหมายเลข 1
นายสมพล ลิมปมาลัยพร 6 ว 240
หมายเลข 1 : คู่มือการตรวจสอบและจัดทำงบละเอียดเงินกู้แผ่นดินประจำปี
หมายเลข 2 : คู่มือการตรวจสอบและจัดทำงบละเอียดเงินให้กู้ประจำปี
สรุปหมายเลข 1-2
นางสุวารี ญาณกิตติ 6 ว 238
หมายเลข 1 : คู่มือการจัดทำงบละเอียดเงินฝาก - ส่วนกลางประจำปี
หมายเลข 2 : คู่มือการจัดทำงบละเอียดเบ็ดเตล็ด - ส่วนกลางและละเอียดเงินฝาก - ส่วนกลาง
ประจำปี
สรุปหมายเลข 1-2
น.ส. จันทร์ทิพย์ ทองภิญโญชัย 6 ว 229
หมายเลข 1 : คู่มือการจัดหาเงินกู้และค้ำประกันเงินกู้ในประเทศให้รัฐวิสาหกิจ
สรุปหมายเลข 1
น.ส. เทียมจันทร์ ประเสริฐผล 6 ว 223
หมายเลข 1 : คู่มือการปฏิบัติงานกองทุนลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ 50
สรุปหมายเลข 1
นางจิราภรณ์ ด่านไทยวัฒนา 6 ว 222
หมายเลข 1 : คู่มือการปฏิบัติงานงบทดลองบัญชีการเงินของแผ่นดิน (รายเดือน)
หมายเลข 2 : คู่มือการตรวจสอบงานย้ายตัวเงินระหว่างทาง
สรุปหมายเลข 1-2
นางสาวศิริพร เบญจพงศ์ 6 ว 213
หมายเลข 1 : ระบบฐานข้อมูลบุคลากรด้านการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
สรุปหมายเลข 1
นางสาวเกศริน ภัทรเปรมเจริญ 6 ว 201
หมายเลข 1 : คู่มือการปฏิบัติการอนุมัติเงินประจำงวด และโอนงบประมาณรายจ่ายระหว่างปี
หมายเลข 2 : คู่มือการปฏิบัติการโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินประจำงวดของส่วนราชการ
สรุปหมายเลข 1-2
นางสาวสุดกมล โครธานานนท์ 6 ว 198
หมายเลข 1 : คู่มือการปฏิบัติงานใบนำส่ง (ส่วนกลาง)
หมายเลข 2 : คู่มือการปฏิบัติงานเช็คขัดข้อง (ส่วนกลาง)
สรุปหมายเลข 1-2
นางจินตนา อัศวรังษี 6 ว 192
หมายเลข 1 : คู่มือการตรวจสอบบัญชีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค พ.ศ.2541
* คู่มือการตรวจสอบบัญชีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค พ.ศ.2541
นางวัลนา วังสงค์ 6 ว 191
หมายเลข 1 : คู่มือตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำเกินเงินประจำงวด
หมายเลข 2 : คู่มือตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีส่วนภูมิภาค
สรุปหมายเลข 1-2
นางสาวบาหยัน วงษ์ศรีเผือก 6 ว 168
หมายเลข 1 : คู่มือการกำหนดรหัสเงินรายได้แผ่นดิน
หมายเลข 2 : คู่มือตรวจสอบการนำส่งและเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ (ส่วนกลาง)
สรุปหมายเลข 1-2
นางวรรณา ยิ่งยงชัย 6 ว 164
หมายเลข 1 : คู่มือการตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีในรายงานรายจ่ายส่วนกลาง
และรายงานรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีส่วนกลาง
หมายเลข 2 : แนวการอ่านรายงานการเงินสำหรับผู้สังเกตการณ์พิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
สรุปหมายเลข 1-2
นางมณีโชค ตติยไตรรงค์ 6 ว 155
หมายเลข 1 : คู่มือตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเกินเงินประจำงวดส่วนภูมิภาค
สรุปหมายเลข 1
นางฐิติรัชช์ กาญจนพันธุ์ 6 ว 127


 

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด  พฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2558 16:25:23
ห้องสมุดกรมบัญชีกลาง  ถ.พระราม 6  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  10400  โทร. 0-2127-7223  โทรสาร 0-2127-7223