รายชื่อสมาชิกค้างส่งหนังสือ (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559)
รายชื่อสมาชิกค้างส่งวารสาร

 
  การคำนวณต้นทุนผลผลิตในงานบริการสาธารณะ / มนัส แจ่มเวหา
    (เลขเรียก : ว 657.42 ม365ก 2547) >> ดูบทคัดย่อ
กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของภาครัฐ : กรณีศึกษากรมบัญชีกลาง กระทรวง
    การคลัง / มนัส แจ่มเวหา (เลขเรียก : ว 658.3124 ม365ก 2550) >> ดูบทคัดย่อ
มาตรการและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับมาตรการบังคับทางปกครองต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ
    ที่กระทำละเมิด  / มนัส แจ่มเวหา (เลขเรียก : ว 342.05 ม365ม 2550) >> ดูบทคัดย่อ
การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ / มนัส แจ่มเวหา
    (เลขเรียก : ว 342.05 ม365ก 2551) >> ดูบทคัดย่อ
การใช้เว็บไซต์ห้องสมุดกรมบัญชีกลางของบุคลากรกรมบัญชีกลาง / ไพบูลย์ ปะวะเสนะ
    (เลขเรียก : ว 025.58 พ936ก 2550) >> ดูบทคัดย่อ
รายงานผลการศึกษาความต้องการใช้บำเหน็จตกทอดของผู้รับบำนาญ / กิ่งพร ทองใบ,
    กัลยานี ภาคอัต และเสาวภา มีถาวรกุล (เลขเรียก : ว 336.593 ก624ร 2551)
>> ดูบทคัดย่อ
รูปแบบการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคลังจังหวัดในสังกัดสำนักงานคลังเขต 4 /
    กุศล ใศละบาท (เลขเรียก : ว 354.8 ก654ร 2551)
>> ดูบทคัดย่อ
ความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารระดับกองของข้าราชการ
    กรมบัญชีกลาง (ส่วนกลาง) / พิมลทิพ ชาญกุล (เลขเรียก : ว 658.4092 พ644ค 2552)
   
>> ดูบทคัดย่อ
กรอบแนวคิดแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสใน
    กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
/ จินดา สังข์ศรีอินทร์ (เลขเรียก : ว 352.55 จ633ก 2555)
    >> ดูบทคัดย่อ
ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการจัดการความรู้ของบุคลากรสังกัดส่วนกลาง กรมบัญชีกลาง
/
    สิริพร ภาณุภาส (เลขเรียก : ว 658.4038 ส646ป 2555) >> ดูบทคัดย่อ
การใช้เทคโนโลยีเหมืองข้อมูลในการพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ /
    ไพบูลย์ ปะวะเสนะ (เลขเรียก : ว 025.58 พ936ก 2556) >> ดูบทคัดย่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้เรื่องระบบบำเหน็จบำนาญกับผลการปฏิบัติงาน
    ของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมา
/ จารุพร ตามกลาง
    (เลขเรียก : ว 658.4038 จ646ค 2556) >> ดูบทคัดย่อ

สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC)

หนังสือ
วารสารและดรรชนี

ซีดี
ผลงานทางวิชาการ

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศ

รายชื่อหนังสือใหม่
รายชื่อวารสารใหม่
รายชื่อซีดีใหม่

รายชื่อวารสารทั้งหมดในห้องสมุด

ข้อมูลอื่นๆ

 แบบฟอร์มสมัครสมาชิกห้องสมุด
 ภาพนิ่งห้องสมุด
วีดีทัศน์แนะนำห้องสมุด
 
นิทรรศการออนไลน์
การเป็นแหล่งศึกษาดูงาน
การฝึกงานนิสิต/นักศึกษาบรรณารักษ์
หนังสือ
วารสาร
ซีดี
ผลงานทางวิชาการ
17,250 เล่ม
87 ชื่อเรื่อง
1,980 แผ่น
562 ชุด
50 อันดับ หนังสือยอดนิยม
50 อันดับ ยอดนักอ่าน

หนังสือที่ยอดนักอ่าน 5 คนแรกชอบอ่าน


ปรับปรุง 21 มี.ค. 2559 :
ผู้เข้าชมตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2550 Get free counter at Cgi2yoU.com 
ห้องสมุดกรมบัญชีกลาง  ถ.พระราม 6  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  10400  โทร. 0-2127-7223  โทรสาร 0-2127-7223