รายชื่อสมาชิกค้างส่งหนังสือ (ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2559)
รายชื่อสมาชิกค้างส่งวารสาร


1. คู่มือค่าเช่าบ้านข้าราชการ (50 บาท)
2
คู่มือการปฏิบัติงานด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับสมบูรณ์ พ.ศ. 2556)
    (280 บาท) (หนังสือขายดี)
3. คู่มือข้อหารือการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
    ว่าด้วยการพัสดุ (200 บาท) (ลดราคา จากปกติ 300 บาท)
4. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 1 ชุด (ชุดละ 400 บาท)
    (มี 4 เล่ม พิเศษ...แถมกระเป๋าสำหรับใส่หนังสือ 1 ใบ)
(ลดราคา จากปกติชุดละ 800 บาท)
5
คู่มือการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (180 บาท) (ใหม่ล่าสุด)
6
ประมวลกฎหมายและระเบียบการคลัง (600 บาท) (ใหม่ล่าสุด + เป็นที่ต้องการที่สุด)

   
* สั่งซื้อหนังสือที่จัดพิมพ์โดยกรมบัญชีกลาง
 
 
  การคำนวณต้นทุนผลผลิตในงานบริการสาธารณะ / มนัส แจ่มเวหา
    (เลขเรียก : ว 657.42 ม365ก 2547) >> ดูบทคัดย่อ
กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของภาครัฐ : กรณีศึกษากรมบัญชีกลาง กระทรวง
    การคลัง / มนัส แจ่มเวหา (เลขเรียก : ว 658.3124 ม365ก 2550) >> ดูบทคัดย่อ
มาตรการและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับมาตรการบังคับทางปกครองต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ
    ที่กระทำละเมิด  / มนัส แจ่มเวหา (เลขเรียก : ว 342.05 ม365ม 2550) >> ดูบทคัดย่อ
การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ / มนัส แจ่มเวหา
    (เลขเรียก : ว 342.05 ม365ก 2551) >> ดูบทคัดย่อ
การใช้เว็บไซต์ห้องสมุดกรมบัญชีกลางของบุคลากรกรมบัญชีกลาง / ไพบูลย์ ปะวะเสนะ
    (เลขเรียก : ว 025.58 พ936ก 2550) >> ดูบทคัดย่อ
รายงานผลการศึกษาความต้องการใช้บำเหน็จตกทอดของผู้รับบำนาญ / กิ่งพร ทองใบ,
    กัลยานี ภาคอัต และเสาวภา มีถาวรกุล (เลขเรียก : ว 336.593 ก624ร 2551)
>> ดูบทคัดย่อ
รูปแบบการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคลังจังหวัดในสังกัดสำนักงานคลังเขต 4 /
    กุศล ใศละบาท (เลขเรียก : ว 354.8 ก654ร 2551)
>> ดูบทคัดย่อ
ความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารระดับกองของข้าราชการ
    กรมบัญชีกลาง (ส่วนกลาง) / พิมลทิพ ชาญกุล (เลขเรียก : ว 658.4092 พ644ค 2552)
   
>> ดูบทคัดย่อ
กรอบแนวคิดแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสใน
    กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
/ จินดา สังข์ศรีอินทร์ (เลขเรียก : ว 352.55 จ633ก 2555)
    >> ดูบทคัดย่อ
ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการจัดการความรู้ของบุคลากรสังกัดส่วนกลาง กรมบัญชีกลาง
/
    สิริพร ภาณุภาส (เลขเรียก : ว 658.4038 ส646ป 2555) >> ดูบทคัดย่อ
การใช้เทคโนโลยีเหมืองข้อมูลในการพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ /
    ไพบูลย์ ปะวะเสนะ (เลขเรียก : ว 025.58 พ936ก 2556) >> ดูบทคัดย่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้เรื่องระบบบำเหน็จบำนาญกับผลการปฏิบัติงาน
    ของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมา
/ จารุพร ตามกลาง
    (เลขเรียก : ว 658.4038 จ646ค 2556) >> ดูบทคัดย่อ

สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC)

หนังสือ
วารสารและดรรชนี

ซีดี
ผลงานทางวิชาการ

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศ

รายชื่อหนังสือใหม่
รายชื่อวารสารใหม่
รายชื่อซีดีใหม่

รายชื่อวารสารทั้งหมดในห้องสมุด

ข้อมูลอื่นๆ

 แบบฟอร์มสมัครสมาชิกห้องสมุด
สมัครสมาชิกห้องสมุด (เฉพาะบุคลากรกรมฯ)
สอบถาม/ข้อเสนอแนะ
แจ้งยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศ
 ภาพนิ่งห้องสมุด
วีดีทัศน์แนะนำห้องสมุด
 
นิทรรศการออนไลน์
การเป็นแหล่งศึกษาดูงาน
การฝึกงานนิสิต/นักศึกษาบรรณารักษ์

ฐานข้อมูลออนไลน์

 สืบค้นราชกิจจานุเบกษา
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ระบบสารสนเทศกฎหมายและระเบียบการคลัง
 ฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารไทย
ฐานข้อมูลบทความวารสาร
 ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมของ สกอ.
หนังสือ
วารสาร
ซีดี
ผลงานทางวิชาการ
17,177 เล่ม
87 ชื่อเรื่อง
1,967 แผ่น
562 ชุด
50 อันดับ หนังสือยอดนิยม
50 อันดับ ยอดนักอ่าน

หนังสือที่ยอดนักอ่าน 5 คนแรกชอบอ่าน


ปรับปรุง 22 ม.ค. 2559 :
ผู้เข้าชมตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2550 Get free counter at Cgi2yoU.com 
ติดต่อบรรณารักษ์ : paiboonly11@hotmail.com
ห้องสมุดกรมบัญชีกลาง  ถ.พระราม 6  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  10400  โทร. 0-2127-7223  โทรสาร 0-2127-7223