รายชื่อสมาชิกค้างส่งหนังสือ (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2557)
รายชื่อสมาชิกค้างส่งวารสารฉบับปลีก

1. พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (50 บาท)
2. กฎหมายและข้อหารือเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (50 บาท)
3
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
    ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(50 บาท)
4. คู่มือค่าเช่าบ้านข้าราชการ (50 บาท)
5. กฎหมายและข้อหารือเกี่ยวกับลูกจ้างของส่วนราชการ (50 บาท)
6
คู่มือการปฏิบัติงานด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับสมบูรณ์ พ.ศ. 2556)
    (280 บาท) (ใหม่ล่าสุด)
7. คู่มือข้อหารือการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
    ว่าด้วยการพัสดุ (300 บาท) (หนังสือขายดี)
8. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 1 ชุด (ชุดละ 800 บาท)
    (มี 4 เล่ม พิเศษ...แถมกระเป๋าสำหรับใส่หนังสือ 1 ใบ)

   
* สั่งซื้อหนังสือที่จัดพิมพ์โดยกรมบัญชีกลาง
 
 
  การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ / มนัส แจ่มเวหา
    (เลขเรียก : ว 342.05 ม365ก) >> ดูบทคัดย่อ
การคำนวณต้นทุนผลผลิตในงานบริการสาธารณะ / มนัส แจ่มเวหา
    (เลขเรียก : ว 657.42 ม365ก) >> ดูบทคัดย่อ
กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของภาครัฐ : กรณีศึกษากรมบัญชีกลาง กระทรวง
   
การคลัง / มนัส แจ่มเวหา (เลขเรียก : ว 658.3124 ม365ก 2550) >> ดูบทคัดย่อ
มาตรการและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับมาตรการบังคับทางปกครองต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   
ที่กระทำละเมิด  / มนัส แจ่มเวหา (เลขเรียก : ว 342.05 ม365ม 2550) >> ดูบทคัดย่อ
การใช้เทคโนโลยีเหมืองข้อมูลในการพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ /
    ไพบูลย์ ปะวะเสนะ (เลขเรียก : ว 025.58 พ936ก 2556) >> ดูบทคัดย่อ
ความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารระดับกองของข้าราชการ
    กรมบัญชีกลาง (ส่วนกลาง) / พิมลทิพ ชาญกุล (เลขเรียก : ว 658.4092 พ644ค 2552)
รายงานผลการศึกษาความต้องการใช้บำเหน็จตกทอดของผู้รับบำนาญ / กิ่งพร ทองใบ,
    กัลยานี ภาคอัต และเสาวภา มีถาวรกุล (เลขเรียก : ว 336.593 ก624ร 2551)
รูปแบบการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคลังจังหวัดในสังกัดสำนักงานคลังเขต 4 /
    กุศล ใศละบาท (เลขเรียก : ว 354.8 ก654ร 2551)
การใช้เว็บไซต์ห้องสมุดกรมบัญชีกลางของบุคลากรกรมบัญชีกลาง / ไพบูลย์ ปะวะเสนะ
    (เลขเรียก : ว 025.58 พ936ก 2550) >>
ดูบทคัดย่อ

สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC)

หนังสือ
วารสารและดรรชนี

ซีดี
ผลงานทางวิชาการ

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศ

รายชื่อหนังสือใหม่
รายชื่อวารสารใหม่
รายชื่อซีดีใหม่

รายชื่อพ็อกเก็ตบุ๊ค
รายชื่อวารสารทั้งหมดในห้องสมุด

ข้อมูลอื่นๆ

 แบบฟอร์มสมัครสมาชิกห้องสมุด
สมัครสมาชิกห้องสมุด (เฉพาะบุคลากรกรมฯ)
สอบถาม/ข้อเสนอแนะ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แจ้งยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศ
เสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด
 ภาพนิ่งห้องสมุด
วีดีทัศน์แนะนำห้องสมุด
 
นิทรรศการออนไลน์
การเป็นแหล่งศึกษาดูงาน
การฝึกงานนิสิต/นักศึกษาบรรณารักษ์

ฐานข้อมูลออนไลน์

 สืบค้นราชกิจจานุเบกษา
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของ สกอ. (ThaiLIS)
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
ระบบสารสนเทศกฎหมายและระเบียบการคลัง
 ฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารไทย
ฐานข้อมูลบทความวารสาร
 ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมของ สกอ.
 ศัพท์บัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน
หนังสือ
วารสาร
ซีดี
ผลงานทางวิชาการ
15,751 เล่ม
152 ชื่อเรื่อง
1,687 แผ่น
559 ชุด
50 อันดับ หนังสือยอดนิยม
50 อันดับ ยอดนักอ่าน

หนังสือที่ยอดนักอ่าน 5 คนแรกชอบอ่าน
สถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ห้องสมุด
สถิติการให้บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ


ปรับปรุง 18 มี.ค. 2557 :
ผู้เข้าชมตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2550 Get free counter at Cgi2yoU.com 
ติดต่อบรรณารักษ์ : paiboonly11@hotmail.com
ห้องสมุดกรมบัญชีกลาง  ถ.พระราม 6  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  10400  โทร. 0-2127-7223  โทรสาร 0-2127-7223