Inside Google
 
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ  
     
  ตำแหน่งงาน  
    รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลที่สอบผ่านภาค ก. และภาค ข. ของสำนักงานก.พ. เข้ารับสมัครราชการในตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ (วุฒปริญญาโท)(NEW Update 02/03/52)  
    ใบสมัครคัดเลือกตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ  
    รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาโท ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง 1 อัตรา  
    ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาโท ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง 2 อัตรา(Update 15/05/52)  
    รายละเอียดเกี่ยวกับการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงาน ก.พ. มาขั้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลาง และใบสมัคร  
    รายละเอียดเกี่ยวกับการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงาน ก.พ. มาขั้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลาง และใบสมัคร  
     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  
    รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน  
    รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ  
     
  ประกาศผลสอบ  
    ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก  
    การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลาง  
    การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ ของกรมบัญชีกลาง  
     
  สำนักมาตราฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา (Update 24/02/52)
 คลิกที่นี่ update 18/06/51
 
 
  Downloadแบบฟอร์ม
  แบบคำร้องขอโอน
  แบบหนังสือสละสิทธิ์การขอรับการบรรจุ
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2548
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2273-9024, 0-2273-9613-14