กรมบัญชีกลาง จะทำการปรับเปลี่ยน โฉมหน้าเว็บไซต์ใหม่ ในวันที่ 1 กันยายน 2552 นี้
Inside Google


31/8/2552
โครงการการจัดทำงบการเงินรวมระดับกระทรวงสำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการส่วนกลาง

31/8/2552
การประชุมสัมมนาเวทีสาธารณะ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของสหภาพยุโรป (EU)

1/9/2552 ที่ กค 0409.2/ว 274 เรื่อง คู่มือการใช้รายงานระบบรับและนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS
31/8/2552 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบการคลัง และคลังเขต 1 ตรวจติดตามโครงการ คบจ.นำร่องที่ลพบุรี
31/8/2552 คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุดรธานีร่วมโครงการอบรมฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนหนี้สินภาคประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ปี 2552
31/8/2552 สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการพิจารณาการจัดทำเบื้องต้นผลิตภัณฑ์จังหวัดลำพูน
31/8/2552 คลังเขต 7 จัดบรรยายให้ความรู้เรื่องระบบจ่ายตรงเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ
31/8/2552 ข่าวประชาสัมพันธ์
31/8/2552 ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2552
31/8/2552 หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.2/ว259 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2552
31/8/2552 Download โปรแกรมการจัดทำงบการเงินรวมระดับกระทรวง
31/8/2552 การจัดลำดับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2552)
29/8/2552 สำนักงานคลังจังหวัดน่าน จัดประชุมพิจารณาผลการจัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP
28/8/2552 คลังจังหวัดพิษณุโลกร่วมโครงการทำบุญตักบาตร จังหวัดพิษณุโลก
28/8/2552 สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร ได้จัดการประชุมพิจารณาผลการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(GPP)ปีพ.ศ.2550
28/8/2552 สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลกจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานในระบบ Excel Loader
27/8/2552 สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ คณะกรรมการความร่วมมือทางการเงิน จัดฝึกอบรม โครงการ "เพิ่มศักยภาพแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุโขทัย" วันที่ 27 สิงหาคม 2552
31/8/2552 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง สอบราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศ (แบบรวมอะไหล่)
31/8/2552 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์) สำหรับห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง (ครั้งที่ 2)
28/8/2552 ยกเลิกการประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลางจำนวน 13 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
26/8/2552 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบงานแบบเบ็ดเสร็จด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโครงการจัดทำสื่อการสอนด้วยระบบ e-Learning กรมบัญชีกลาง (ครั้งที่ 2)(เพิ่มเติม)
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
หากพบเห็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง ท่านสามารถส่งเรื่องร้องเรียนมาได้ที่ กลุ่มงานวินัย กองการเจ้าหน้าที่ หรือผ่านทาง regimen@cgd.go.th

  สงวนลิขสิทธิ์โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2548
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2273-9024, 0-2273-9613-14